freebet

escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2020 inkl. uke 11

Uke 11

Sak 772/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV FALSK FORKLARING/TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner for å ha vitnet falskt mot ham i retten slik at han ble domfelt for kjøring i påvirket tilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Innholdet i politiets straffesaksdokumenter var samsvarende med det polititjenestepersonene hadde forklart seg om i tingretten. De hadde vurdert A som påvirket og resultatet fra blodprøvene som hadde blitt tatt av A og deretter analysert, viste at A faktisk var påvirket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 471/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for ikke å ha nedlagt påstand om frifinnelse i straffesaken mot ham i det fornærmede i saken i retten hadde forklart seg motstridene i forhold til tidligere forklaringer til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Selv om bevissituasjonen endrer seg i retten, er det ingen plikt for aktor til å påstå frifinnelse i saken. Spørsmålet om påtalemyndighetens bevisbyrde anses oppfylt eller ikke, må uansett skje etter en konkret og sammensatt vurdering av bevisene i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 507/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha brukt håndjern på ham og satt dem så stramt at han fikk sår etter disse.

 

Åsted: Privat og offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Det ble brukt håndjern

 

Skader: Sår håndledd

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Det var to polititjenestepersoner som pågrep A og satte håndjern på ham idet han var oppfarende og kalte dem for «Drittsekker!». Det var ikke opplysninger i saken om at det hadde blitt brukt ulovlig makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 672/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV RASISME, UTILBØRLIG OPPTREDEN OG MEDVIRKNING TIL NARKOTIKAOMSETNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for under en pågripelse å ha opptrådt rasistisk og fornærmende/utilbørlig. Videre at polititjenestepersonen beskytter en slektning som selger narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var konkrete og objektive opplysninger i saken som ga grunnlag for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Blant annet hadde det vært flere andre til stede under pågripelsen som ikke hadde opplyst at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 64/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA ETTERFORSKET SAK M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for ikke å ha etterforsket sak, for å stå i ledtog med As eksmann m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det klare utgangspunkt er at politi og påtalemyndighet plikter å se til at etterforskingen er objektiv. Både det som taler for og imot mistenkte skal søkes klarlagt. Dette er nedfelt i blant annet straffeprosessloven § 226. Det er imidlertid påtalemyndigheten som leder etterforskingen, og som tar beslutningene knyttet til hvilke etterforskingsskritt som skal foretas. Dette er utpregede skjønnsmessige vurderinger, som det i utgangspunktet faller utenfor Spesialenhetens mandat å overprøve.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at B eller andre ved politidistriktet har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar ved håndteringen av saker der A er part. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 392/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner (C og D) for brudd på taushetsplikten. A anførte at C og D hadde gitt opplysninger til hans arbeidsgiver i et møte, som medførte at A ble oppsagt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten avhørte As arbeidsgiver B, som opplyste at C og D hadde kommet til arbeidsplassen for å komme i kontakt med A. B opplyste til C og D at A ikke lenger arbeidet der. C og D dro da fra stedet. B avviste at han hadde mottatt opplysninger fra C og D om A. A ble oppsagt på grunn av interne forhold knyttet til A.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at C og D hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 617/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UBEHAGELIG OG HENSYNSLØS OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for hensynsløs oppførsel mot henne i desember 2018, og for løgn.

A opplyste at hun, hennes mann og en venn, var på en adresse i sentrum etter et julebord. De banket på døren/husveggen, og ba vedkommende som bodde der om å komme ut. Han kom ikke ut, men ringte i stedet til politiet.

 

Politiet tok kontakt med A og de to mennene. Ifølge A var B svært intens og aggressiv. B beskyldte A for å ha skadet døren på adressen de hadde vært på. A har i ettertid lest saksdokumentene, herunder rapporten som B skrev etter hendelsen. Ifølge A er rapporten full av løgn og mangler. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt fordi det ble meldt om pågående innbruddsforsøk. B rykket ut på oppdraget sammen med to kolleger. A ble påtruffet sammen med to menn. Ifølge politiets dokumenter innrømmet A at hun hadde sparket i døren på adressen. A fremsto for politiet som beruset og aggressiv, og var vanskelig å kommunisere med. A ble gjort kjent med at hun ville bli anmeldt for skadeverk og bortvist fra sentrum. A har senere vedtatt forelegg for skadeverket.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 621/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN VED BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha inngitt bekymringsmelding om A til barneverntjenesten. A mente også at det var uriktige opplysninger i bekymringsmeldingen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan uavhengig av taushetsplikten utlevere opplysninger til barnevernmyndighetene i forbindelse med barneverntjenestens ivaretakelse av sine oppgaver etter barnevernloven. Politiet har også uavhengig av taushetsplikten, plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten når det i saker fremkommer opplysninger som vekker bekymring for barns omsorgssituasjon.

 

Spesialenheten gjennomgikk bekymringsmeldingen. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved å inngi bekymringsmeldingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 97/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FEILINFORMERT ANSETTELSESRÅDET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at han kan ha feilinformert ansettelsesrådet om et pålegg om avvikling av bierverv gitt til A. Dette skal ha skjedd i 2014.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har behandlet en rekke anmeldelser fra A i sakskomplekset.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Det ble i vurderingen sett hen til tidligere gjennomgang og vurderinger i sakskomplekset. Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at en mulig mistanke om grov uforstand i tjenesten i dag ville være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.  

 

 

Sak 771/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte politiet for å ha gjennomført uhjemlet ransaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Polititjenestepersonene reiste hjem til A fordi hun ikke hadde møtt til soning. A og B var på adressen. Polititjenestepersonene ble sluppet inn i boligen. A ble vurdert som ruspåvirket, og det ble i forbindelse med at B skulle på toalettet, funnet hasj på badet. Jourhavende jurist besluttet ransaking også hjemme hos B. Det ble på stedene blant annet funnet div. narkotika.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 49/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDVENDIG MAKTBRUK OG KONTROLL AV 12-ÅRING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som stanset sønnen B på 12 år. B var på vei for å møte noen venner og ble uten forvarsel stanset av politiet og påsatt håndjern. Det viste seg etter kort tid at politiet hadde stanset feil person. B ble redd etter hendelsen, og barneverntjenesten og fastlegen mente at han burde få komme til politiet for et møte slik at han kunne bearbeide hendelsen. A fikk ikke svar på sine henvendelser og klage til politiet om dette. 

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av opplysninger i politiets operasjonslogg la Spesialenheten til grunn at politiet var på et væpnet oppdrag og lette etter en gjerningsperson.

 

De involverte tjenestepersoner stanset og kontrollerte B. B ble tatt hardt tak i og påsatt håndjern. Spesialenheten la til grunn at det deretter, anslått til 2 minutter, ble avklart at politiet hadde stanset feil person. Tjenesteoppdraget var pågående og politiet fortsatte deretter søket etter gjerningspersonen. Med utgangspunkt i tjenesteoppdragets alvorlige karakter, behovet for å handle raskt og hensynet til politiets egen sikkerhet, måtte det være adskillig rom for feilvurderinger og uheldig skjønn ved valg av handlemåte og virkemidler, uten at det skal medføre straffansvar. Etter en konkret vurdering gjaldt dette også kontrollen av B, selv om han var yngre enn gjerningspersonen det ble søkt etter.

 

Det var uheldig at tjenestepersonene stanset feil person og det er forståelig at B opplevde hendelsen som svært skremmende, situasjonen og hans alder tatt i betraktning. Selv om Bs beskrivelse av hendelsen ble lagt til grunn, mente Spesialenheten at den makt som ble brukt under tjenesteutførelsen eller at politiet stanset feil person, ikke innebar straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 205/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA VÆRT ALKOHOLPÅVIRKET I ARBEIDESTIDEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opplyste at polititjenesteperson A hadde møtt alkoholpåvirket på arbeid.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A var påvirket av alkohol med en promille på minst 0,41 da hun møtte på arbeid kl.06.00. Hun hadde om natten vært på byen. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A var klar over at hun fortsatt hadde alkohol i blodet da hun møtte på arbeidet. Saken er vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Det var klart at As opptreden var et avvik fra den normen som er nedfelt i politiloven § 23, om at polititjenestepersoner ikke må være påvirket av rusdrikk i tjenesten.

 

Spesialenheten mente at As opptreden innebar brudd på en tjenesteplikt. Det var imidlertid Spesialenhetens vurdering at bruddet ikke var tilstrekkelig grovt til å innebære straffansvar. Sammenholdt med praksis på området, ble det i vurderingen vektlagt at As promille var forholdsvis lav. Det var heller ikke holdepunkter for at hun fremstod beruset på jobb eller at hun ikke mestret arbeidsoppgavene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 844/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESKYTTET YTRINGSFRIHETEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet, representert ved B, for ikke å ha grepet inn mot en pågående motdemonstrasjon da partiet X holdt markering. A anførte at politiet ved dette unnlot å beskytte den grunnlovfestede retten til ytringsfrihet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 732/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA FULGT OPP ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt hans anmeldelser og ikke beskytte ham mot mafia.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 44/20-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE OM BORTKOMMET BESLAG

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Agder politidistrikt underrettet om at beslag i en straffesak var borte. Beslagene besto av 6 mobiltelefoner og 1 nettbrett.

 

Spesialenhetens vurdering:

Noen dager senere informerte politidistriktet om at beslaget var kommet til rette. Det var ikke holdepunkter for at noen i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri.  

 

 

Sak 52/20-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking i sak der A var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk saken. Det var ikke opplysninger der som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 784/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITIET FOR MEDVIRKNING TIL TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha godtatt (medvirket til) at tre torpedoer oppsøke ham og stakk ham med sprøyter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 740/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson i politiet for å ha brutt hans rett til å se sakens dokumenter og opptrådt hensynsløst under ett avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det hadde skjedd en straffbar handling. Innholdet i det skrevne avhøret var overensstemmende med innholdet i lydavhøret, og det var ikke opplysninger der om at det hadde vært utvist hensynsløs opptreden fra polititjenestepersonens side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 343/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR FORHOLD UNDER OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for at hun etter avhøret på politistasjonen ble låst inne på et toalett. Hun opplevde dette som svært traumatisk.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av sakens dokumenter at A ble satt på en ventecelle med toalett før hun ble avhørt. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at A ble låst inne på toalettet, eller at B på annet vis hadde opptrådt straffbart i forbindelse med As opphold på politistasjonen/i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 346/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger til ledelsen ved skolen. Opplysningene gjaldt en straffesak der A og sønnen C var siktet. A anmeldte også B for ikke å ville opplyse navn eller tjenestenummer i en telefonsamtale med A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Skolens ledelse var kjent med saken gjennom egne observasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 827/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FJERNET EIENDELER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bistått hans tidligere samboer og flyttemannskapene med å tømme As bolig for inventar og innhold. A har opplyst at inventaret var felles, og at samboeren derfor ikke hadde rett til å ta alt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i PO-loggen at As tidligere samboer B ønsket bistand til å hente ut tingene sine fra boligen der A bodde. A hadde besøksforbud mot B. Det ble avtalt at politiet skulle bistå med en patrulje for å være til stede. Det går frem av loggen at en patrulje var på adressen til hentingen av tingene var gjennomført. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.    

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 258/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE AV HÅNDTERING AV KRAV OM ERSTATNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har søkt om erstatning etter strafforfølgning. Statens sivilrettsforvaltning avviste kravet. A mener politiet har utelatt vesentlig informasjon i sin uttalelse til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets oversendelsesbrev til Statens sivilrettsforvaltning med kommentarer til As krav om erstatning. Det var ikke holdepunkter for at det der var gitt eller utelatt vesentlige opplysninger for erstatningssaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 153/19-123, 12.03.2020

 

ETTERFORSKING AV MULIG BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Ansatte ved forvaltningsseksjonen i politidistriktet hadde behandlet og innvilget flere våpensøknader samtidig fra en seksjonsleder i samme politidistrikt. Søknadene var opprinnelig sendt til et annet politidistrikt, men var kommet bort og således ikke mottatt der. Seksjonslederen hadde purret på saksbehandlingen da det nærmet seg en villmarksmesse hvor han hadde tenkt å kjøpe våpnene. Det ble da besluttet, av flere ledere i fellesskap, at søknadene likevel kunne behandles i eget distrikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke beviser for at det hadde skjedd en straffbar handling og henla saken.

 

Det var ikke holdepunkter for at behandlingen og innvilgelsen var i strid med dagjeldende saksbehandlingsregler. Det var først ca. 12 måneder senere at Politidirektoratet besluttet at våpensøknader fra ansatte skulle behandles i et annet politidistrikt.

 

Det ble videre vektlagt at innvilgelsen av søknadene ikke var i strid med gjeldende regler i våpenloven eller våpenforskriften. At søknadene ble innvilges raskt – etter at de var bortkommet, utgjorde heller ingen straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 557/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL OG DOKUMENTFALSK I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for saksbehandlingsfeil og dokumentfalsk. A viste til at namsmannen ikke har tatt hensyn til dokumenterte utgifter ved fastsettelse av utleggstrekk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk namssaken. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 402/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA SLETTET ANMELDELSE OG IKKE BESVART KLAGER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slettet hans anmeldelse og ikke besvart klager.  Anmeldelsen var rettet mot to tjenestepersoner og fire sivile personer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Da A leverte sin anmeldelse i juli 2018 til Oslo politidistrikt sendte han den samtidig til Spesialenheten for politisaker. Den delen av anmeldelsen som rettet seg mot politiet, ble avgjort av Spesialenheten 23. november 2018 uten etterforsking. A klaget til Riksadvokaten, og Riksadvokaten opprettholdt henleggelsen.

 

Det syntes på det rene at politiet ikke fant anmeldelsen igjen i sitt system da A purret i januar 2019. A innga anmeldelsen på nytt.

 

Saken mot de sivile personene ble henlagt av politidistriktet uten etterforsking i februar 2019. Etter klage fra A opprettholdt statsadvokaten henleggelsen i juni 2019.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart i forbindelse med sin håndtering av As anmeldelse og klage.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 74/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der det var mistanke om at polititjenesteperson A hadde utgitt tjenesteopplysninger til B, om hvor politiet var, slik at B skulle unngå å bli stanset av politiet.  Det er opplyst at B tilhører et belastet/kriminelt miljø. Det var også mistanke om at A hadde søkt i politiets systemer på B uten å ha tjenestemessig behov, og at A ved ett tilfelle hadde unnlatt å varsle om en mulig straffbar handling. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Å gi opplysninger om politiets operative virksomhet kan innebære brudd på taushetsplikten.

 

C opplyste til Spesialenheten at hun under kjøreturen hørte at B i telefonsamtale med A fortalte at de kjørte en kassebil og at det satt fem personer bak i varedelen. Hun hørte ikke hva A sa, men de kom frem uten å bli stanset av politiet. Også D forklarte at han hørte at B spurte A om hvor politiet var, og etter telefonsamtalen fortalte B dette til sjåføren. Opplysningene om samtalene stemte med anropsloggen på As mobiltelefon. A benektet i avhør hos Spesialenheten å ha gitt B opplysninger om hvor det var trygt å kjøre.

 

Selv om det var telefonisk kontakt mellom A og B under kjøreturen, mente Spesialenheten at det ikke var bevist utover rimelig tvil at A i samtalen ga opplysninger om hvor politiets patruljer befant seg. Ingen av vitnene hørte hva A sa til B. B har ikke ønsket å avgi forklaring i saken.

 

Slik transport som ble gjort, er ulovlig, og innebærer også stor risiko for passasjerenes liv og helse ved en trafikkulykke. Spesialenheten mente at mottak av slike opplysninger fordrer en handleplikt, i det minste å varsle operasjonssentralen.

 

Ut fra sakens opplysning oppfattet Spesialenheten det slik at A ikke gjorde noe på bakgrunn av opplysningen. På den annen side benektet A å ha mottatt slike opplysninger fra B.

 

Spesialenheten gikk ikke nærmere inn på om en eventuell unnlatelse av å varsle operasjonssentralen om mulig trafikklovbrudd, innebar brudd på en grov tjenesteplikt, da det uansett var tvil om faktum i saken og forholdet derfor ble å henlegge.

 

Det var på det rene at A hadde gjort en rekke oppslag på B i politiets registre. A har forklart om flere søk og årsaken til disse. Etterforskingen har imidlertid avdekket en rekke oppslag utover dette. Spesialenheten mente det for flere av tilfellene var grunn til å stille spørsmål ved om oppslagene var relatert til As arbeid og begrunnet i et tjenestemessig behov. Det var imidlertid etter Spesialenhetens vurdering ikke tilstrekkelig bevis for at ett eller flere av oppslagene ikke hadde vært tjenstlig begrunnet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 641/19 -123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin datter B to polititjenestepersoner (C og D) ved Oslo politidistrikt for misbruk av makt mot B ved kontakt mellom C og D og B på en jernbanestasjon.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt B tilbake da B forsøkte å løpe fra stedet.

 

Skader: Ingen fysiske skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at C og D hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Det var sikret videoopptak av deler av kontakten mellom B og C og D. På bakgrunn av gjennomgang av dette videoopptaket mener Spesialenheten at det var nødvendig for C og D å holde B tilbake for å fullføre sitt tjenesteoppdrag som var å forvisse seg om at B var i stand til å ta vare på seg selv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 19/20-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig bruk av makt og for ikke å ha tatt hensyn til hennes psykiske lidelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. A ble først kjørt til legevakten, men ble ikke tvangsinnlagt. Hun ble derfor innsatt i arrest. Der hadde hun angrepet politiet og ble senere tiltalt og domfelt for dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 243/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV UNØDIG MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å bruke unødig makt mot ham i forbindelse med at A ble pågrepet. A hadde gjemt seg i en møkkjeller i forsøk på å komme unna politiet. B og hans tjenestehund fant A, og hunden bet A flere ganger i armen og benet. A måtte opereres som følge av bittskadene. A opplyste også at han besvimte under pågripelsen, og at han ble fratatt klærne og måtte stå ca. 30 minutter utenfor bilen før han ble tatt med til sykehuset.

 

Åsted: Privat eiendom

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern og hund

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at B, ved å bruke tjenestehunden under pågripelsen av A, hadde opptrådt straffbart. Det var forhold i saken som tilsa at det måtte utvises en særskilt aktsomhet for å ivareta politiets sikkerhet, og at viktigheten av å få gjennomført pågripelsen var høy. A hadde også forut for pågripelsen vist vilje til å skade politiet da han rygget inn i en politibil for å unndra seg pågripelsen.

 

Spesialenheten mente at B foretok en forsvarlig opptrapping ved å gi A pålegg om å holde seg i ro, og advarsel om at hunden ville bli brukt dersom han ikke etterkom pålegget. A oppfattet dette pålegget. Den maktanvendelsen som A ble utsatt for etter at tjenestehunden ble kommandert til å pågripe, fremsto som foranlediget av at A fysisk motsatte seg pågripelsen, og at han slo etter hunden og sparket mot B.

 

A ble kledd naken fordi det av sikkerhetsmessige hensyn var nødvendig å kontrollere om klærne hadde vært eksponert for kjemiske forbindelser. Det var ikke holdepunkter for at det ved gjennomføringen av dette var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 
Uke 10   

Sak 748/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG FORKLARING I FORBINDELSE MED TRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for uriktig å ha opplyst i forvaltningssak at A hadde kjørt bilen i grøften. Han viste til at han hadde rygget kontrollert, og avviste at han hadde kjørt utfor vegen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det går frem av PO-loggen at operasjonssentralen ble kontaktet av en melder som ringte på vegne av en fortvilet kvinne på stedet. Melderen opplyste at A hadde kjørt i grøfta. To tjenestepersoner ble sendt ut på oppdraget. Ifølge bekymringsmeldingen tjenestepersonene skrev i etterkant, opplyste As kone at A hadde kjørt veldig vinglete. Hun hadde gått ut av bilen og sagt hun ikke ville sitte på mer. Ifølge konen skulle A da rygge bilen tilbake, og rygget ut i grøfta.

 

Det ble opprettet forvaltningssak, og A ble forhåndsvarslet om tilbakekall av førerrett, pålegg om innlevering av helseattest og gjennomføring av praktisk prøve, da det var tvil om A oppfylte helsekravene for å ha førerkort.

 

Ut fra de innhentede opplysningene la Spesialenheten til grunn at samtlige av de tilstedeværende, kun med unntak av A selv, hadde vært av den oppfatning at bilen stod i grøfta. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde gitt uriktige opplysninger i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring.  

 

 

Sak 467/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for ikke å ha tatt imot en anmeldelse mot firmaer som hadde utført håndverkstjenester på boligen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at det hadde skjedd en straffbar handling. Det var ikke konkrete og objektive opplysninger som ga grunnlag for å iverksette etterforsking. I en rapport hadde lensmannen redegjort for at forholdet var en sivil sak grunnet et underliggende komplekst forhold vedrørende tilkobling av vann- og strøm til As eiendom.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 687/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK PÅ GRUNN AV MANGLENDE KAPASITET

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet ved påtaleansvarlig B, for å ha henlagt hennes anmeldelse grunnet manglende kapasitet. A mente også at saken helt tiden har vært styrt mot en henleggelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, og om det er andre forhold, slik som kapasitet, som begrunner en henleggelse. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde benyttet sin rett til å klage. Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B eller andre, ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 542/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ET STRAFFBART FORHOLD

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha tatt imot og behandlet anmeldelser han ønsket å gjøre i saker hvor firmaet hans var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart i saken. Ifølge politiets dokumenter hadde de snakket med A ved mange anledninger og også registrert opplysninger i politiets operasjonslogg, samt registrert flere anmeldelser. Politiet hadde også hatt mye kontakt med A om firmaet siden de var anmeldt i mange bedragerisaker. Namsmannen hadde også hatt kontakt med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 704/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha gitt ut adressen hans til en annen person.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke forelå konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling i tjenesten. Den ansatte erkjente å ha fortalt om As adresse til en annen person som hadde spurt om denne. Det hadde skjedd utenfor tjenesten og adressen var dessuten alminnelig kjent siden de bodde på et lite sted.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.   

 

 

Sak 643/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITIET FOR Å HA SNOKET I BOLIGEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en navngitt ansatt i politiet for å ha oppsøkt og tatt seg inn i boligen hennes uten hjemmel i lov. A mente at vedkommende hadde snoket i papirene hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjenesten. Det var således ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 546/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha stjålet trygden og boligen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Tingretten hadde truffet avgjørelse i saken og det var ikke holdepunkter for at namsmannen hadde brutt saksbehandlingsreglene i sitt arbeid.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 662/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for motarbeidelse av rettsvesenet, korrupsjon og industrispionasje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at namsmannen hadde foretatt en straffbar handling i tjenesten. Tingretten hadde vurdert det faktiske grunnlaget i namssaken og konstatert at vilkårene for å iverksette tvangsskritt var til stede. Det var således ikke grunnlag for å iverksette etterforsking mot namsmannen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 9   

Sak 63/19-123, 24.02.2020

 

ANMELDELSE AV URETTMESSIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha oppsøkt henne i leiligheten og at hun deretter måtte forlate denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet fikk melding fra en person som ikke fikk sove fordi det var fest hos A. Politiet rykket ut noe etter kl. 02.00 og ga pålegg om at det måtte være stille der inntil neste morgen kl. 08. Alle på festen forlot stedet kl. 02.55. Det var ikke holdepunkter for at A ble pålagt å forlate boligen sin.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 


Uke 6 - 8  

Sak 736/18-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED Å SIKTE PÅ PERSON MED VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak da A i forbindelse med etterforsking av en annen sak opplyste at to polititjenestepersoner hadde pekt på henne med våpen ved et transittmottak mens hun hadde sin lille datter i armene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdet hevdes å ha skjedd i forbindelse med at politiet skulle pågripe og uttransportere en familie som var besluttet utvist. 

 

Det var gitt bevæpningsordre for oppdraget, og det var besluttet skjult bevæpning, ut fra politiets kjennskap til og vurderinger vedrørende omstendighetene rundt familien. Etterforskingen ga ingen bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene verken siktet på A og hennes barn med våpen, eller truet med dette. 

 

Spesialenheten henla saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 615/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG BORTVISNING OG BRUK AV MAKT VED PÅGRIPELSE OG INNSETTELSE I ARREST

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bortvist henne fra sentrum, og å bruke makt mot henne i forbindelse med pågripelse og innsetting i arresten.  

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern på A.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiloven § 7 at politiet kan gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller for å avverge eller stanse lovbrudd. I slike tilfeller kan politiet blant annet bortvise personer. Politiet kom til stedet fordi det var meldt om uroligheter og voldsbruk. A var deltakende, og fikk pålegg om å forlate sentrum. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som var i kontakt med A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Det følger av politiloven § 5 at enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn og øvrige signaler som politiet gir. Unnlatelse er straffbart.

 

Politipatrulje nr. 2 påtraff A senere i sentrum, noe som viste at hun hadde unnlatt å etterkomme pålegget fra første patrulje om å forlate sentrum. På grunn av hennes brudd på bortvisningspålegg, beruselse og utagerende oppførsel, ble det besluttet at hun måtte innbringes til arresten. A motsatte seg dette, og måtte fysisk føres bort til politibilen. Hun sparket til den ene tjenestepersonen og utagerte i politibilen. Hun ble påsatt håndjern.

 

Politiet har blant annet anledning til å innbringe personer som på grunn av beruselse forstyrrer den offentlige ro og orden, jf. politiloven § 9. Bruken av makt for å gjennomføre tjenesteoppdraget gikk ikke utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og bruken av makt mot A var foranlediget av hennes egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 170/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil og brudd på taushetsplikt. A mente at politiet hadde konstruert straffesaker mot ham som gjengjeldelse etter en konflikt han hadde med påtalemyndigheten. Han viste også til at politiet hadde oversendt dokumentene i straffesakene hans til et organ han mente var privat, og at det var ført dokumenter i straffesakene mot ham i en sak han ikke var involvert i. A mente dette innebar taushetsbrudd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ble opprettet fire straffesaker mot A og gjennomført etterforsking. Politiet innstilte på tiltale, men statsadvokaten besluttet at sakene skulle henlegges etter bevisets stilling. Politidistriktet innga klage på A og oversendte saksdokumentene i straffesakene til organet som behandlet klagen. 

 

Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet synes å ha etterforsket anklager mot A som utvilsomt måtte undersøkes nærmere, og at det ble gjennomført relevant etterforsking for å belyse sakene. Det vises også til at det organ politiet sendte straffesaksdokumentene til er en del av et offentlig tilsyns- og disiplinærsystem.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 800/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT OPPSØKT PÅ BOPEL MM.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt henne på bopel flere ganger. Politiet banket hardt på døren, og unnlot å bruke ringeklokken. Politiet var heller ikke villige til å høre hennes versjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte A fordi naboer klaget over høy musikk fra leiligheten hennes. A så at det var politiet som banket på, men åpnet ikke døren. Politiet reiste, siden A dempet musikken. Politiet kom også til A fordi det var vannlekkasje fra leiligheten, og A ikke besvarte henvendelser fra sameiet om dette. A fikk pålegg om å åpne døren for rørleggeren.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.   

 

 

Sak 501/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA MOTTATT OG ETTERFORSKET EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ønsket å anmelde ansatte i kommunen for «ran» fordi de hadde purret på husleien hans. A mente at han hadde betalt husleien, men at det kunne ha oppstått en feil i banken som gjorde at pengene ikke kom frem. Polititjenestepersonen hadde da sagt at han måtte ta dette opp med banken og kommunen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet som utgangspunkt skal registrere mulig straffbare forhold, men at det i foreliggende tilfelle ikke var straffbart å be A om å ta opp feilen med banken og kommunen. Forholdet var åpenbart ikke et ran.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 325/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV NAMSMANN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for tyveri av trygd, fordi han ikke hadde penger til livsopphold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er avholdt utleggsforretning der det er besluttet utlegg i As trygd. A har hatt anledning til å påklage avgjørelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 681/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED FRAVIKELSE AV EIENDOM

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha gjennomført ulovlig tvangsfravikelse av hans fritidseiendom.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av premissene i lagmannsrettens dom at A har fremført alle sine innvendinger mot tvangsfravikelsen i ankesaken. Han har i stor grad påberopt de samme innvendinger i sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Det er på det rene at A, til tross for dommen der det slås fast at namsmannen skal gjennomføre tvangsfravikelse, protesterte, klaget og brakte saken inn for domstolen da tvangsfravikelsen faktisk ble gjennomført.

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at namsmannen har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 20/20-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA AVBRUTT EN DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

En organisasjon anmeldte tjenesteperson B for ulovlig å ha stanset en politisk markering som organisasjonen avholdt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner hadde opptrådt straffbart. Det oppsto ordensforstyrrelse og fare for enkeltpersoners sikkerhet, noe som gjorde at politiet måtte gripe inn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 335/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i over lengre tid å ha blitt trakassert og forfulgt av politiet. A har opplyst om konkrete episoder, blant annet ransaking hjemme hos ham i februar 2019.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgangen av PO-loggen viste at A stadig var i kontakt med politiet. Gjennomgangen indikerte også at politiets kontakt med A har vært nødvendig, og utelukkende knyttet til tjenesten.

 

Når det gjaldt rettmessigheten av ransakingen i februar 2019, forelå det beslutning fra tingretten om dette. At det gikk 26 dager fra beslutning forelå til ransakingen ble gjennomført er ikke optimalt, men vil ikke kunne medføre straffansvar for politiet.

 

Ransakingen skal foretas så skånsomt som forholdene tillater. Politiet skal samtidig ivareta andre hensyn i denne sammenheng, deriblant sikkerhet for seg selv og andre, og også etterforskingen av straffesaken. Ovennevnte hensyn antas å være årsaken til at A og hans samboer ble atskilt under ransakingen, og at de ikke fikk gå fritt mens politiet arbeidet på stedet. Spesialenheten konstaterte at bevæpningen ble besluttet på riktig nivå i politiet, i forkant av ransakingen.

 

Spesialenheten mente at anmeldelsen, sammenholdt med de innhentede opplysningene, ikke ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det har ikke fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart i sin befatning med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 296/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR VOLD, ULOVLIG PÅGRIPELSE OG TYVERI

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble pågrepet mistenkt for promillekjøring. Han opplyste at han ikke hadde kjørt bilen, men satt i bilen utenfor bopel uten at nøkkelen var i. Han ble pågrepet, påsatt håndjern med stor brutalitet og kjørt til arresten. Ifølge A tok tjenestepersonene hans mobiltelefon, dokumenter og lommebok. I arresten falt han om bevisstløs på grunn av politiets behandling, og måtte på sykehus. Ifølge A hadde han 20 000 kroner i kontanter i lommeboken. Pengene var borte da han fikk tilbake lommeboken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om mulig promillekjøring. A satt i bilen da patruljen ankom. Han var meget beruset. Han var ikke mulig å få kontakt med, og nektet å blåse i alkometer. Politiet tok ham med til tjenestebilen. Han ble vanskelig og la seg ned. A ble påsatt håndjern og kjørt til arresten. Da han kom i arresten falt han om og ble kjørt til legevakten. Blodprøven viste 2,73 i promille.

 

A hadde ikke konkret beskrevet hvordan den ulovlige voldsbruken skulle ha skjedd utover at det var "brutalt". A har ikke besvart Spesialenhetens henvendelse om avhør. Det er verken i politiets anmeldelse eller i oppdragsloggen nedtegnet opplysninger som indikerer et hendelsesforløp som A har beskrevet. Det er heller ikke nevnt noe om lommebok med penger.

 

Manglende nedtegning i politiets oppdragslogg eller i øvrige dokumenter om bruk av makt og opplysninger om lommeboken er selvsagt ikke i seg selv bevis på at As beskrivelse ikke er riktig. Sett i sammenheng med at A var meget beruset, med dertil nedsatt evne til å oppfatte og erindre hendelsen, fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 321 om tyveri.  

 

 

Sak 357/19-123, 10.02.2020

 

ETTERFORSKING AV TRAFIKKULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Vegtrafikkulykke hvor en politipatrulje under utrykning kjørte inn i bakenden på forankjørende motorvogn.

 

Spesialenhetens vurdering:

To patruljebiler kjørte utrykning med blålys på E134 mellom Hokksund og Kongsberg og tok under dette igjen en forankjørende motorvogn. Den sivile føreren la seg ut på vegskulderen slik at den første patruljebilen kunne passere. Imidlertid ble vegskulderen borte idet vegen gikk inn på en bru over en elv. Den sivile føreren så at det kom enda en politibil bak ham, men valgte å legge seg tilbake i vegbanen idet vegskulderen ble borte.

 

Patruljebilen så at den sivile bilen lå på vegskulderen og ga fri veg for den første politibilen. Plutselig svingte bilen tilbake på vegen igjen i lav hastighet. Selv om patruljebilen bremset kraftig opp oppstod det en påkjørsel bakfra i den sivile bilen foran.

 

Spesialenheten henla saken mot sjåføren av patruljebilen som intet straffbart forhold og mot sjåføren av den sivile bilen etter bevisets stilling. I følge vegtrafikkbestemmelsene skulle føreren av den sivile bilen gitt utrykningskjøretøyet fri veg, men Spesialenheten mente at uaktsomheten ikke var så alvorlig at det var grunnlag for straffansvar.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 486/19-123, 10.02.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG UMYNDIGGJØRING OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha umyndiggjort henne og fått oppnevnt en verge mot hennes egen vilje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde fått melding om at A ble utsatt for familievold og hadde funnet konkrete spor/tegn på det. Det ble videre opplyst at A var å anse som psykisk utviklingshemmet. Det var fylkesmannen som hadde fått oppnevnt midlertidig verge for A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 5

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 4  

Sak 793/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for kroppskrenkelse. A hadde blitt kontaktet av sin mor, som opplyste at politiet var hjemme hos henne for å ransake. A reiste til moren og observerte at politiet brukte makt mot henne. A ba politiet slippe moren. En tjenesteperson dro A i armen og la sin andre arm rundt As hals. Han tok deretter tak rundt As mage og dro henne ut av huset. A var gravid og følte at hun ble kvalt.

 

Åsted:

Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag:

Pågripelse

 

Ruspåvirkning:

Nei

 

Maktbruk:

Saken viste at tjenestepersonen tok tak i As høyre hånd, med sin høyre hånd, og førte sin venstre hånd over As rygg/skuldre/nakke. A ble dratt ut etter armen, og ble samtidig ført ut med tjenestepersonens venstre hånd.

 

Skader:

Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ikke etterkom gjentatte pålegg om å holde avstand til politiet under deres tjenesteutøvelse, at hun motsatte seg å forlate huset og måtte dras ut. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 71/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha beskyttet henne mot feil person. A viste til at hun hadde fått fortrolig adresse på grunn av årelang trakassering fra en person. Flere år senere fikk hun beskjed av politiet om at vedkommende som hadde trakassert henne var død, og at adressesperren var opphevet. A mente dette ikke stemte, og at politiet hadde beskyttet henne mot feil person.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til at fortrolig adresse ikke retter seg mot en konkret person, men innebærer en beskyttelse mot at alle privatpersoner får innsyn i adressen. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å undersøke om vedkommende politiet anså som trusselutøver var vedkommende A ønsket beskyttelse mot. Det ble lagt til grunn at politidistriktet i forbindelse med varsel fra KRIPOS om oppheving av adressesperren, gjorde en rekke undersøkelser før det ble besluttet opphevelse av adressesperren. Videre vises til at A har benyttet seg av sin klageadgang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 564/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FORFALSKET RAPPORT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha forfalsket rapport i forbindelse med forhåndsvarsel om utvisning. A og ektefellen ble stanset for utlendingskontroll. A mente at rapporten som var skrevet etter samtale med vaktmesteren på stedet, om hvorfor A og ektefellen var der, var forfalsket.

 

Spesialenhetens vurdering:

As ektefelle ble innbrakt til PUs lokaler med mistanke om arbeid i Norge i strid med utlendingsloven. A ble innbrakt med mistanke om arbeid i strid med gitt oppholdstillatelse som faglært.

 

Spesialenheten kunne ikke se at A gjennom sin anmeldelse hadde sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart. Han har heller ikke gjort seg tilgjengelig for Spesialenheten for å opplyse saken. Spesialenheten fant etter gjennomgangen av de innhentede dokumentene i saken, det ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 


Sak 835/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk under pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken etter at han hadde slått mot den ene tjenestepersonen.

 

Skader: Fysisk skader i kne

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde ikke brukt mer makt enn nødvendig for å få kontroll på A og pågripe ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse.

 

 

Sak 722/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt hans leilighet og koblet ut strømmen. Dagen etter kom politiet tilbake og satte strømmen på igjen. På grunn av strømbruddet ble maten i fryseren ødelagt, fiskene i akvariet døde og det oppsto lekkasje. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud. Flere patruljer forsøkte å komme i kontakt med A for å forkynne besøksforbudet. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Oslo politidistrikt i den anledning hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 291/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten, for i telefonsamtale med As datter C å ha opplyst at saken mot A ikke var ferdig etterforsket, at A ville miste førerkortet og sannsynligvis få bot.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde forsøkt å komme i kontakt med A uten å lykkes. Hun ringte C for å få As kontaktinformasjon. B har avvist at hun ga slike opplysninger om A som C og A har forklart.

 

Saken sto ord mot ord, og Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til C.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 115/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG AV PASS

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert henne uten grunn og tatt fra henne hennes pass. Fordi hun ikke hadde passene, kunne hun ikke møte til et rettsmøte berammet utenfor Norge.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med pågripelsen av A. Etterforskingen har vært konsentrert om beslaget av As pass.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson C fant passene ved gjennomgang av As bagasje i arresten i forbindelse med at hun ble pågrepet mistenkt for vold mot offentlig tjenesteperson. Ifølge rapport om ransaking og beslag var ransakingen begrunnet i "ferske spor".

 

Uten beslutning som nevnt i § 197 kan polititjenesteperson blant annet forta ransaking når mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198. Ut fra sakens opplysning kunne Spesialenheten vanskelig se at C hadde hjemmel til å ransake i medhold av straffeprosessloven § 198. Det var også vanskelig å se hvilken bevisverdi As pass kunne ha i sak om vold mot offentlig tjenesteperson, eller i andre saker i sakskomplekset mot A.

 

De avhørte tjenestepersonene kunne ikke begrunne/forklare hvorfor politiet hadde As pass. Spesialenheten mente at det ut fra sakens opplysning var nærliggende å anta at passene ble tatt fra A for å hindre henne i å unndra seg straffeforfølgning ved ikke å møte til et berammet rettsmøte. Imidlertid var det i straffesaken(e) mot A verken beslutning om eller skriftlig samtykke til innlevering av pass, eller begjæring til tingretten om fengsling eller alternativt fengslingssurrogat i form av innlevering av pass, jf. straffeprosessloven §§ 181 og 188. Ifølge politiadvokat D hadde dette heller ikke vært vurdert som aktuelt.

 

Spesialenheten oppfattet tjenesteperson C slik at opplysningen i rapporten om ransaking/beslag ikke var korrekt hva gjaldt hvem som hadde besluttet ransakingen og grunnlaget for dette. Gjennomgang av saksdokumenter og avhør av tjenestepersonene har ikke med sikkerhet kunnet avdekke hvem som faktisk besluttet ransakingen, at passene skulle tas fra A eller hva som var det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen. Slik faktum i saken uansett fremkom gjennom Spesialenhetens etterforsking, mente Spesialenheten å kunne legge til grunn at ransakingen var uhjemlet. Saken mot C ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Som påtaleansvarlig på saken var det politiadvokat Ds ansvar å ta stilling til om politiet fortsatt skulle ha As pass eller om spørsmålet skulle bringes inn for retten til avgjørelse. Spesialenheten mente at D hadde begått grov tjenestefeil, men fant det ikke bevist at D hadde opptrådt grovt uaktsomt. Saken mot D ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Også for tjenesteperson B ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i erfaringsøyemed. 

 

 

Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.


Uke 2  

Sak 455/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL HÅNDTERING AV IDENTITETSPAPIER MV.

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

A har anmeldt flere forhold i forbindelse med at hun kom til Norge og ba om asyl. Blant annet at hun ble internert uten å få noe informasjon. Ved ankomst ble hun kledd naken selv om hun ikke hadde gjort noe kriminelt. Hun ble deretter fremstilt for retten, hvor hun ble fortalt at hun hadde overtrådt regelverket siden hun kom fra et Dublin-land; et regelverk hun ikke kjente til. Da hun kom til Norge ga hun sine originale identitetspapirer til politiet. Papirene kom på avveie. I korrespondansen for å søke å finne de bortkomne dokumentene, løy vedkommende hun korresponderte med om at dokumentene ikke fantes i Norge og at hun måtte finne dokumentene i Polen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Både pågripelsen av A og hennes opphold på Trandum var i tråd med utlendingslovens bestemmelser. Innsatte ved Politiets utlendingsinternat skal som hovedregel kroppsvisiteres ved førstegangs innsettelse på utlendingsinternatet. Formålet med undersøkelsen er todelt, ved at den både skal forebygge at uønskede gjenstander medbringes inn på internatet og å avdekke om den innsatte er i besittelse av dokumenter mv. som kan bidra til å klarlegge vedkommendes identitet og sikre iverksetting av vedtaket.

 

Vedrørende dokumenthåndteringen, la Spesialenheten til grunn at også As gyldige pass og oppholdskort fra Polen var ment å følge uttransporten til Polen. Spesialenheten stilte seg noe undrende til at dokumentene i de påfølgende dagene ble ansett å være på avveie, da det av føringer i aktuelle register fremgikk at As gyldige pass og oppholdskort var tatt i beslag av politiet på Gardermoen og befant seg der.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner i PU eller Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 603/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV BEVISMANIPULASJON OG TILBAKEHOLDELSE AV SENTRALE BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenesteforsømmelse, bevismanipulasjon og tilbakeholdelse av viktige bevis i straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk As argumenter og sakens dokumenter. A har i saken utprøvd sine ankemuligheter, hans argumentasjon er langt på vei sammenfallende i hans anke til lagmannsretten, til Høyesterett og til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at B har gjort seg skyldig i straffbar tjenesteforsømmelse eller andre straffbare forhold ved håndteringen av etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 231/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig maktbruk i forbindelse med avhenting til avhør og for at han ble ilagt besøksforbud mot tre mindreårige jenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble siktet og senere tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd mot tre mindreårige jenter. Han ble i den forbindelse ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Straffesaken ble til slutt henlagt på grunn av tvil om As tilregnelighet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ble truffet beslutning om besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a og at A senere ble tiltalt for de forhold som utgjorde grunnlaget for besøksforbudet. Verken i As anmeldelse eller i de innhentede dokumentene fremkom det opplysninger om at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at han ble hentet til avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 372/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV GJENTATTE GROVE TYVERIER FRA BOLIG

 

Politidistrikt:

Politiets sikkerhetstjeneste

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson som hun mener er ansatt i PST for gjentatte grove tyverier fra leiligheten hennes. A mente det hadde skjedd over 1000 innbrudd hos henne. A hadde forsøkt å anmelde forholdene men hadde blitt nektet dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i PST og politiet hadde opptrådt straffbart og saken ble henlagt da det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 322 om grovt tyveri. 

 

 

Sak 629/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA STANSET DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ved partiet X anmeldte politiet for å ha ventet for lenge med å stanse en demonstrasjon avholdt i en by.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Demonstrantene hadde fått nødvendige tillatelser til å gjennomføre demonstrasjonen. Da politiet oppfattet at det ble tumulter, ble markeringen stanset kl. 14.44, altså ca. 15 minutter før den egentlig skulle ha vært ferdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 655/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FÅ INNGI ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ikke fikk inngi anmeldelse mot en vekter som hun hadde vært i konflikt med på et kjøpesenter. A hadde blitt utestengt fra kjøpesenteret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A var på politistasjonen for å anmelde vekteren, men at det etter lang samtale var vanskelig å få tak hva det var vekteren hadde gjort som var straffbart. A hadde bistand av en advokat som skulle hjelpe henne med å klage over at hun var utestengt fra kjøpesenteret.

 

Det følger av påtaleinstruksen § 7-1 tredje ledd at enhver anmeldelse snarest skal registreres i samsvar med gjeldene regler. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt, i møtet og kontakt med A hadde opptrådt straffbart. A ble ikke avvist av politiet i forbindelse med ønske om å inngi anmelde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 118/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt unnvikende og avvisende etter at hun meldte om en person som opptrådte truende og var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen er lagt vekt på at politiet gjentatte ganger var i kontakt med samtlige involverte for å kartlegge situasjonen, og at det ble gjennomført enkelte undersøkelser opp mot legevakten og A. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 450/18-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BEFATNING MED VÅPEN OG AMMUNISJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

 

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for å ha hatt ulovlig befatning med to pistoler og diverse ammunisjon, for ikke å ha sendt et narkotikabeslag til Kripos, og for brudd på våpenloven i forhold til en rifle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at A hadde tatt en pistol ut fra lensmannskontoret uten å ha politimesterens tillatelse til det. Pistolen hadde vært oppbevart på forsvarlig vis. Det ble lagt til grunn at A hadde hatt diverse ammunisjon på kontoret sitt på lensmannskontoret, og at det ikke var forsvarlig oppbevaring. Det ble også funnet et gammelt narkotikabeslag på kontoret hans som skulle ha vært destruert. En rifle som stod på kontoret hans manglet sluttstykke (lå i våpenskapet), slik at det ikke ble ansett som ulovlig oppbevaring.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Våpenloven § 33 jf. § 7 om politimesterens tillatelse til erverv av skytevåpen. 

 

 

 

Uke 1 

Ingen avgjørelser i perioden.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no