Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2019 inkl. uke 19

Uke 19

Sak 762/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT EN MINDREÅRIG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brukt makt mot ham og satt på ham håndjern. A var 14 år da dette skjedde.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt på grunn av en slåsskamp mellom ungdommer. A og kameraten løp fra stedet da politiet ankom. Politiet tok kontakt med guttene for å avklare deres personalia og for å stille spørsmål om slåsskampen. A og kameraten nektet å svare på spørsmål og var frekke mot politiet. Tjenesteperson B informerte A om plikten til å opplyse personalia til politiet og om politiets anledning til visitasjon. Spesialenheten la til grunn at B forsøkte å løse oppdraget ved dialog og pålegg, men at As opptreden, der han slo B i ansiktet, medførte at B måtte bruke makt mot ham for å få kontroll.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern og annen maktbruk mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Med bakgrunn i at A slo B i ansiktet som svar på at B holdt ham for å gjennomføre visitasjon, var det ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved å legge A i gulvet og å sette på ham håndjern. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Håndjernene ble løsnet så snart A roet seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 150/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt henne besøksforbud. A mente besøksforbudet var uriktig og var en overtredelse av straffeloven § 222 om uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av begjæringen eller utøving av sin skjønnsmyndighet. Besøksforbudet var ilagt etter begrunnet begjæring fra fornærmede Xs prosessfullmektig. Systemet er slik at den forbudet retter seg mot, kan kreve at spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet prøves av retten. Det at retten ikke opprettholdt besøksforbudet, innebærer ikke at A hadde opptrådt straffbart ved å ilegge besøksforbudet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 158/19-123, 10.05.2019

 

ETTERFORSKING ETTER VARSEL OM MULIG KORRUPSJON KNYTTET TIL KJØP AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter anonymt varsel inngitt via Justissektorens sentrale varslingskanal. Det var i varselet anført at politimesteren i Finnmark politidistrikt gjorde innkjøp av 7 snøscootere i slutten av 2013, og at dette skjedde utenfor de nasjonale kravene for innkjøp av kjøretøy i politiet og uten at ledergruppen i politidistriktet ble informert. Det ble hevdet at snøscooterne var overliggende fra et firma som var eid av politimesterens ektemann. Det ble også påpekt at politimesteren kjøpte privatbil samtidig som politidistriktet gjorde innkjøp av to biler av samme merke. Det ble anført rolleblanding og mulig brudd på anskaffelsesreglene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er ved Spesialenhetens undersøkelser klarlagt at de syv snøscooterne som politidistriktet anskaffet på slutten av 2013, ble solgt av firmaet X etter at materialansvarlig Y innhentet tilbud fra tre firmaer. Opplysningene er bekreftet av kontrakts- og fakturadokumentasjonen, samt politidistriktets anskaffelsesplan og diverse dokumenter om å motta konkurrerende tilbud. Det fremkom ikke opplysninger som ga holdepunkter for at innkjøpet av snøscooterne hadde noen berøring med en personlig interesse for politimesteren eller hennes ektemann.

 

Etterforskingen avdekket også at politimesterens kjøp av privatbil fra en privatperson i november 2010 ikke kunne knyttes til politidistriktets innkjøp av biler av samme merke fra Møller Bil i desember 2013 og desember 2015.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 276 a om korrupsjon

 

 

 

Sak 366/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha overfalt henne. En vekter og politiet kom etter henne, og la henne rett i bakken. Hun slo hodet i bakken. Politiet satte seg på ryggen hennes og tok press mot halsen hennes slik at hun ikke fikk puste. Hun trodde hun skulle dø. Politiet tok av henne jakken, genseren og hijaben, og hun lå lettkledd på bakken i ca. 20 minutter. Hun frøs. Etter dette husker hun ikke hva som skjedde, før hun våknet på overvåkningsavdelingen på sykehuset.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok fra A mobiltelefonen, og holdt armene hennes. Hun ble påsatt håndjern

 

Skader: Blåmerke

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonenes forklaringer ble støttet av vekterens forklaring, samt av opptaket som ble tatt av A. A var mistenkt for tyveri og for å ha oppgitt uriktig personalia. Hun hadde nektet å opplyse personalia for vekteren. Politiet løp etter A for å snakke med henne. Hun ble gjentatte ganger bedt om at å avslutte telefonsamtalen slik at politiet kunne snakke med henne. A motsatte seg dette. Fordi hun ikke etterkom påleggene, tok politiet fra henne telefonen. A satte seg opp, og måtte tas kontroll på. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt var unødvendig og uforholdsmessig. Vekteren forklarte at A selv satte seg ned/"fikk gele i bena". Opptaket viste at hun skiftet mellom å rope og snakke, og at hun selv ristet på hodet slik at hijaben falt av henne. Det var ikke grunnlag for å hevde at politiet tok av henne klær.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 18

Sak 184/19-123, 29.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT SEG UT FOR Å VÆRE ANDRE ENN POLITIET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha opplyst at de kom fra kommunen. Da tjenestepersonene kom inn i boligen til A opplyste de at de var fra politiet. Tjenestepersonene ransaket hos A, og A påviste narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte As bolig etter tips om hyppige besøk til og fra adressen. Det var mistanke om narkotikaomsetning.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 16-17

Sak 51/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tråkket på kabler i forbindelse med ransaking hjemme hos ham. Ifølge A ble kablene ødelagt. Han krever erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt forsettlig begikk skadeverk under ransakingen hjemme hos A.

 

A har påstått krav om erstatning. Krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 165/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE FOR ROMAVLYTTING ELLER MEDVIRKNING TIL DETTE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig romavlytting, eller medvirkning til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B, eller andre ansatte ved Nordland politidistrikt, har opptrådt straffbart. Salten tingrett har til A opplyst at tingretten ikke har besluttet noen kommunikasjonskontroll rettet mot ham, og Nordland politidistrikt har til Spesialenheten opplyst at det ikke pågår eller har vært gjennomført noen form for kommunikasjonskontroll rettet mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 128/19-123, 27.04.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta ham til sykehus da han ble skadet sommeren 2017. Spesialenheten forsto anmeldelsen slik at A mener at han burde ha blitt innlagt på en somatisk avdeling i stedet for en psykiatrisk avdeling, som følge av skader han var påført da han ble innlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble frivillig innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Han ble transportert med helikopter. Det var helsevesenet som hadde ansvar for transporten og politiet bistod helsevesenet. I ettertid ble A mistenkt for skadeverk og tyveri, og ble avhørt som mistenkt.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at det var helsevesenet som hadde ansvaret for A da han ble innlagt, og at politiet kun bistod helsevesenet under transporten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 706/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse etter at en ansatt i forsvaret kontaktet politiet og opplyste at det sannsynligvis lå narkotika blant materiell forsvaret hadde mottatt fra politiet for destruksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at forsvaret og politiet ikke hadde rutiner for innkvittering og utkvittering av materiale politiet overleverte forsvaret for destruksjon. Det forelå derfor ikke opplysninger som hvem som hadde overlevert det aktuelle materialet til forsvaret.

 

Spesialenheten hadde ikke grunnlag for å undersøke saken videre fordi verken forsvaret eller politiet hadde opplysninger som kunne oppklare saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet ikke hadde rutiner for å sikre notoritet om hvem som besluttet destruksjon, hva som skulle destrueres, hvem som hadde overlevert materialet til forsvaret og hvem i forsvaret som har mottatt materialet.

 


Uke 15

Sak 220/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE VEDRØRENDE FORENKLET FORELEGG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han fikk et forenklet forelegg han mente han ikke skulle ha, og at han ble nektet å få en rettslig uttalelse vedrørende forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset i fartskontroll og ilagt forenklet forelegg. A mener han ikke kunne vite at det var 60 km/t på stedet fordi han kom kjørende fra en sidevei. Senere samme dag hjalp en politibetjent A med å sette opp en klage over det forenklede forelegget.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene som hadde stanset A og gitt ham forenklet forelegg for hastighetsoverskridelse, hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig påklaget forelegget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 203/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TILFØRT URIKTIGE SAKSOPPLYSNINGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tilført fullstendig feil opplysning i en sak A har anmeldt, slik at saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 693/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for personforfølgelse og forfalsking av underskrift.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter Spesialenhetens undersøkelser var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A besvarte ikke henvendelser fra Spesialenheten, og det var etter Spesialenhetens mening ikke grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser uten nærmere opplysninger fra A. Det ble etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 756/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV URIKTIG FREMSTILLING FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha fremstilt ham for lege og deretter satt ham i arrest.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A og en av tjenestepersonene hadde en samtale på lensmannskontoret. Tjenestepersonen oppfattet at A kom med trusler mot politiet og at han var stresset og utilpass. Tjenestepersonen fikk med en kollega og fulgte etter A til lege. Politiet ba legen undersøke A psykiske helse. På legekontoret fremsatte A trusler mot tjenestepersonene, og påtalemyndigheten besluttet at A skulle settes i arrest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til politiets hjelpeplikt overfor syke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 768/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TILBAKEHOLDELSE AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha krenket hans rettigheter i forbindelse med beslag, brudd på EMK og Grunnloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet beslagla flere gjenstander fra As båt, og at politiet senere tok kontakt med A for å avtale utlevering av beslaget.

 

Spesialenhetens fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet bemerket at politiet tok kontakt med A i den hensikt å utlevere de aktuelle gjenstandene. Det ble også vist til at spørsmålet om opprettholdelse av beslag kan bringes inn for tingretten, jf. straffeprosessloven § 208.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 758/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha slengt på røret under en telefonsamtale. A ringte politiadvokaten blant annet for å fortelle at han ikke vedtok et forelegg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 714/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for unødvendig maktbruk i forbindelse med at han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: A opplyste at politiet beordret ham inn i tjenestebilen og leide ham inn på sykehuset med håndleddsbend 

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at den maktbruk A beskrev ble oppfattet å være nødvendig sett hen til As opptreden, slik den var beskrevet i politiets oppdragslogg.    

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 675/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikt. A hadde hørt at tjenestepersonen hadde oppfordret en person til å anmelde A og be om besøksforbud mot henne fordi hun hadde flere tilsvarende saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte i avhør at hun ikke vet hvem som brøt taushetsplikten. Hun hadde hørt om taushetspliktbruddet fra en tredjeperson, og ønsket ikke oppgi navnet på vedkommende.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det påståtte straffbare forhold ikke var konkretisert, og at A ikke ville navngi vitnet opplysningene om det påståtte taushetspliktbrudd stammet fra.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 786/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha foretatt to omfattende avhør av ham uten at han fikk tilstrekkelig hvile og mat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var pågrepet i en straffesak og han var arrestert i to dager. Han ble avhørt til sammen 16 timer. Politiets saksdokumenter viste at A hadde fått pauser og mat i denne perioden. Avhørene hadde tatt lang tid bl.a på grunn av at A ønsket å gjennomgå disse meget nøyaktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 14

Sak 118-18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE AV EN TJENSTEPERSON FOR Å HA VARSLET SØNNEN OM POLITIETS KOMMENDE BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Finnmark politidistrikt meldte om at de hadde mottatt opplysninger om at en tjenesteperson hadde varslet sønnen sin om at politiet ville ransake i boligen grunnet mistanke om bruk/omsetning av narkotika. Ransakingen hadde skjedd en dag i mars 2014.

 

Spesialenheten avhørte flere personer som opplyste at det hadde vært rykter i saken om dette «i lang tid». Spesialenheten innhentet og gjennomgikk politiets saksdokumenter om forholdet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det hadde skjedd en straffbar handling. Det var ikke konkrete opplysninger som at faren hadde varslet sønnen om at politiet ville ransake boligen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 646/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for maktbruk og ransaking av hans bolig. A opplyste at han ble overfalt av politiet på et utested. Han skjønte ikke at det var politiet og gjorde derfor motstand. Han fikk etter hvert opplyst at det var mistanke om at han hadde brukt narkotika. Ettersom det ikke ble funnet narkotika på ham, mente han at den etterfølgende ransakingen av hans bolig var et overtramp.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger fra politiets straffesak mot A viste at politiet hadde fått tips fra vakter på et utested om at A kunne være påvirket av narkotika. Politiet oppsøkte bordet A satt ved, presenterte seg som politi og viste tjenestebevis. A tok hendene i lommene da politiet kom, og en av tjenestepersonene tok tak i armene hans. A reiste seg da plutselig opp og tok kvelertak på tjenestepersonen. En annen tjenesteperson kom til og det ble et basketak. A ble påsatt håndjern. Ved ransaking av A ble det funnet en tom liten pose av plast. Påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A, og det ble funnet narkotika. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 566/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk av politidistriktet melding om at en arrestant (A) hadde satt fyr på en celle i arresten. A hadde blitt reddet ut av cellen og kjørt til sykehus. Han var ikke skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble visitert før innsettelse på celle, og fratatt blant annet en lighter. Etter at A var satt på cellen tok han av seg skjorten og ristet den. Ut av skjorten falt en lighter. A tente på skjorten. Brannalarmen gikk ca. ett minutt senere og A ble raskt tatt ut av cellen. Da A tente på cellen var arrestforvareren på piketten. A var eneste arrestant og derfor alene i arresten.

 

Spesialenheten mente at visitasjonen av A ikke var i strid med lov eller instruks. Det var heller ikke brudd på tjenesteplikt at arrestforvareren en kort periode forlot arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 703/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om mulig straffbar maktbruk fra tjenesteperson A mot B. Det var anført at A hadde løftet B opp og dyttet ham flere ganger ned i gulvet på cellebilen. A hadde håndjern og strips, og kunne derfor ikke ta seg for. A skulle også brukt hånden sin mot Bs ansikt.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet kunne ikke avdekke bruken av makt mot A.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem at As kollegaer hadde reagert på As håndtering av B i forbindelse med at B skulle innbringes. B var ruset. Selv husket han ikke hendelsen.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at det ut fra forklaringene i saken var vanskelig å bevise utover rimelig tvil hvilken makt A benyttet mot B. Tidsforløpet ble vurdert å være en medfølgende faktor. Det gikk over 2 år fra hendelsen skjedde (juli 2016) til tjenesteperson X beskrev hendelsen i e-post i august 2018. Avhørene av partene ble utført i september og desember 2018. 

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012 punkt II,2. Strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, kunne ikke anses som oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

(mulig overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse var foreldet)

 

 

 

Sak 702/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der det var mistanke om at A hadde brukt unødig makt mot B. Det var mistanke om at A hadde brukt nakkegrepet «kyllingen», et grep som ikke kan benyttes annet enn i nødverge.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A benyttet «kyllingen» i forbindelse med at han la B i bakken. A og B, som begge var direkte involvert i hendelsen, avviste at A hadde brukt nakkegrep. Heller ikke tjenesteperson C, som var vitne til hendelsen, beskrev bruk av nakkegrep i sin forklaring.

 

Spesialenheten la til grunn at A la B i bakken ved å legge en hånd over skulderen hans. Spørsmålet var om denne bruken av makt mot B var unødig og uforholdsmessig.

 

Bakgrunnen for politiets kontakt med B var påstand om at han hadde urinert på offentlige sted. B avviste at han hadde urinert.

 

Med bakgrunn i forklaringene oppfattet Spesialenheten det slik at det oppsto en tildragelse mellom A og B om Bs id-kort. Det var ikke opplysninger om at B opptrådt aggressivt eller gjorde utfall mot A, men B forklarte at han ikke opptrådte «helt passende». Det gikk forholdsvis kort tid fra uenigheten om id-kortet til A la B i bakken.

 

Med bakgrunn i etterforskingen fremsto bruken av makt som unødvendig og uforholdsmessig. Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 588/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT OG UTILBØRLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om at tjenesteperson A mulig hadde begått tjenestefeil og brukt ulovlig makt mot B under en pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenheten la til grunn at A benyttet håndleddsbend mot Bs venstre arm, bøyde og holdt armen hans opp bak på ryggen. Etter at håndjernene var satt på ropte han med høy stemme flere ganger slik som "No må du faen meg roe deg ned!", "Gi meg en god grunn no så ska du få!", "Gi meg en grunn til og vi knuser deg!" og liknende. Han gjentok noe tilsvarende ved politibilen.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at As bruk av fysisk makt var av en karakter som kunne medføre straffansvar. Det var ikke tvil om at B var aggressiv/utagerende. Han måtte dras ut av bilen fordi han ikke etterkom pålegg om å stanse skadeverket. Tjenestepersonene på stedet forklarte at de hadde kontroll på B, slik at As bistand var unødvendig. A forklarte at han oppfattet at det var behov for hans inngripen. Fordi etterforskingsresultatet ikke med særlig styrke taler mot at det var begått en straffbar handling, ble denne delen av saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Bruk av verbal makt ved pålegg og advarsler kan være nødvendig og riktig i gitte situasjoner, men slike verbale maktmidler må være innenfor politiinstruksen § 5-2. Uttalelsene fra A hadde et innhold som kunne oppfattes som truende, og som gikk utenfor rammen for den kommunikasjonen som var nødvendig i situasjonen. Spesialenheten mente As opptreden var unødvendig, høyst uprofesjonell og i strid med politiinstruksen § 5-2.

 

Brudd på sentrale normer for korrekt opptreden, slik som politiinstruksen § 5-2, medfører ikke uten videre straffansvar. Det må foretas en nærmere vurdering av handlingens grovhet. 

 

Spesialenheten kom under adskillig tvil til at As opptreden ikke var av en slik grov karakter at det var grunnlag for å reagere med straff. Saken ble henlagt etter beviset stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 43/18-123, 05.04.2019

 

ETTERFORSKING AV HÅNDTERTING AV A I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

As ektefelle B anmeldte politiet for ikke å ha hatt forsvarlig tilsyn med A i arresten. A ble funnet bevisstløs på cellen og er sannsynligvis påført hjerneskade.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var hentet av ambulanse fordi han hadde falt og skadet hodet. Politiet ble tilkalt fordi A utagerte i ambulansen. A ble oppfattet som overstadig beruset. Han ble undersøkt av lege på legevakten. Undersøkelsen var rettet mot mulig hodeskade og om det var forsvarlig å sette A i drukkenskapsarresten. Legen klarerte A for arrest. Det ble vurdert at hodeskaden var liten og at opphold i arresten ikke ville innebære risiko for helseskade.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å transportere A til arresten og sette ham i drukkenskapsarresten. Han var undersøkt av lege og klarert for arrest, og det var ikke slike endringer i As helsetilstand under transporten eller ved inkvireringen som tilsa ny vurdering av lege.

 

Inspeksjonen av A i arresten bestod hovedsak i å observere ham og sjekke pust mv gjennom celledøren. Arrestloggen og video fra overvåkningskameraet viste at A fikk tilsyn hver halve time. Han sov og pustet. Da A skulle vekkes, var han ikke kontaktbar, og ambulanse ble kontaktet. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tilsynet av A var i strid med gjeldende regelverk.

 

B reagerte på at ingen varslet henne om at ektemannen var i arresten, ikke på sykehuset. Da hun kontaktet sykehuset, fikk hun ikke vite hvor mannen var. Politiet ringte henne tidlig formiddag.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart ved ikke å varsle B på et tidligere tidspunkt.

 

Trøndelag politidistrikt har evaluerte hendelsen, og dette har foranlediget noen endringer i politidistriktets arrestinstruks.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 226/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres behandling av hans søknad om fornying av passet. Han hadde først fått avslag, men søknaden ble innvilget etter klage fra advokat. A mente også at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med hans begjæring om innsyn i dokumenter. Han ville ha erstatning på kr 175 000.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med behandlingen av søknad om fornying av pass og/eller ved behandlingen av begjæring om innsyn i dokumenter. Møre og Romsdal politidistrikt har besvart begjæringen om innsyn og har gitt innsyn i de dokumentene som politidistriktet har. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å ta stilling til spørsmål om innsyn i dokumenter tilhørende politiets sak(er).

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil       

 

 

 

Sak 771/18-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet (B) for å ha utgitt opplysninger om at As sønn (C) var «tatt av politiet i forbindelse med narkotika».   

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i etterforskingen la Spesialenheten til grunn at det var kjent blant flere, blant annet av foreldre i klassen til C, at C hadde vært i kontakt med politiet. Det var ikke holdepunkter for at opplysningene var gitt av B. D, som var spesielt nevnt i anmeldelsen som en som skulle ha mottatt opplysninger fra B, avviste at B hadde gitt ham opplysninger om C.

 

Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 13

Sak 629/18-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE AV GROVT UNDERSLAG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha underslått kr 17 000 som de hadde tatt fra ham da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at A faktisk i arresten hadde kr 17 000 i kontanter på seg ved pågripelsen. Han hadde også vært pågrepet natten i forveien, og da hadde han bare kr 1.250 i kontanter. Etter dette hadde han kjøpt narkotika, som også var betalt med kontanter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325

 

 

 

Sak 682/18-123, 27.03.2019

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de ikke hadde hatt tilstrekkelig skilting om kameraovervåking i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var varslet om kameraovervåking ved alle inngangene til arresten og utenfor hver celle.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 868/18-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE AV TORTUR

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere ansatte i politiet for tortur på legevakten

 

Åsted: Offentlig sted helg

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: A var mistenkt for å ha kjørt bil under ruspåvirkning og nektet å medvirke til prøvetaking. Politiets dokumenter viste at politiet holdt A fast mens en sykepleier tok blodprøven. Det var ikke holdepunkter om at det ble brukt unødig eller uforsvarlig makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

 

 

Sak 94/19-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG M.M.

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha tatt ulovlig beslag i eiendeler tilhørende A under ransaking hos et familiemedlem (C). A mente også at B hadde utgitt taushetsbelagte opplysninger om C.

 

Spesialenhetens vurdering

Det var utfra opplysningene i saken ikke sannsynlig at B, eller andre tjenestepersoner i Nordland politidistrikt, hadde opptrådt straffbart i forbindelse med ransakingen og beslagene. Ransakingen var gjennomført etter beslutning av retten. A hadde fått tilbake dele av beslagene. For øvrig kan den som har fått beslaglagt gjenstander begjære disse utlevert.

 

Når det gjaldt påstanden om taushetspliktbrudd hadde Spesialenheten ikke mottatt anmeldelse fra C, og i anmeldelsen fra A var ikke anførslene konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 12

Sak 102/19-123

 

FORELEGG – SOVNET UNDER FØRING AV TJENESTEBIL 

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at tjenesteperson A hadde kjørt av vegen under et tjenesteoppdrag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han ble trøtt under kjøreturen og hadde plan om å stanse. Imidlertid sovnet han, og bilen krysset motgående kjørefelt og kjørte ut av vegen. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 21

 

 

 

Sak 39/19-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de kom hjem til ham om natten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsen ble ikke oppfattet å beskrive en opptreden som er ulovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 11

Sak 574/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI AV SEKK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha tatt sekken hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste at patruljen hadde hentet A på bopel fordi han ikke hadde møtt til soning. En tjenesteperson opplyste at A ikke tok med seg noe til fengselet. A hadde ikke fortalt ansatte i fengselet om at politiet hadde stjålet sekken hans. Først ca. 3 uker senere anmeldte han forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 92/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å fremstå som et partisk, inhabil og provoserende talerør for X i konflikt mellom A og X om felles barn. På grunn av Bs rolle som polititjenestemann burde han ha trukket seg fra rollen som mellomledd mellom A og X. A mente at Bs opptreden har ført til, eller vil føre til, at tilliten til politiet svekkes. A tilføyde at det var opp til Spesialenheten å vurdere om B hadde opptrådt i tjenesten eller som sivilperson. 

 

Spesialenhetens vurdering:

E-postkommunikasjonen ga inntrykk av at B opptrådte som privatperson, og etter ønske fra X. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare hvorvidt B opptrådte som privatperson eller i tjenesten, da det ut fra opplysningene i saken uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Bs kommunikasjon fremsto som saklig og relevant.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 610/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha pågrepet ham og i den forbindelse skadet hans skulder.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet rykket ut etter melding fra et sykehus om at A sto utenfor og kastet stein på et vindu. A ønsket ikke å snakke med politiet, og han ble tatt kontroll på og påsatt håndjern. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A ikke hadde konkretisert politiets maktbruk, og at A har betegnet skaden som en senebetennelse han har vært plaget med over tid. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 393/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet, en snekker eller noen andre, for å ha stjålet flere gjenstander fra boligen da politiet ransaket hos henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var godt dokumentert hva som hadde skjedde hos A ved de to ransakingene. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 704/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV AT ANSATT I POLITIET IKKE ØNSKET Å TA IMOT EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A innga anmeldelse etter at han var oppringt fra et telefonnummer som tilhører politiet. Ifølge A viste politiet i samtalen til en hendelse som hadde funnet sted tidligere samme dag. A ble bedt om å overse den, og A mente politiet ville presse ham til ikke å inngi anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det «nye forholdet» som hadde skjedd på As eiendom var et av mange forhold som skyldes en langvarig nabokonflikt om en gårdsvei. Konflikten hadde vært behandlet i rettsapparatet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 10

Sak 620/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt kjørt til psykiatrisk sykehus.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet bisto AMK med å tvangsinnlegge A. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke var politiet som hadde besluttet at A skulle innlegges på psykiatrisk sykehus, og at ble brukt minimalt med makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 618/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk under ransaking av hans bolig. Det ble vist til at politiet brukte rambukk for å komme inn til A, til tross for at de hadde hentet ut nøkler til leiligheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det er en taktisk vurdering av politiet hvordan man tar seg inn i en leilighet. Dersom politiets fremgangsmåte forårsaker skade, kan politiet bli erstatningsansvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 621/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha gitt forsvarer i straffesak tilgang til et filmopptak fra ransaking av As bolig. Det ble i anmeldelsen opplyst at filmen verken ble fremlagt for retten eller forsvarer i forbindelse med behandling av begjæring om varetektsfengsling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet har i begjæringen om varetektsfengsling opplyst hva som ble vektlagt ved tvangsmiddelbruken, og at rapportene som er grunnlaget for politiets oppfatning fremstår som objektive. Det var ikke opplysninger i straffesaken om at det ble filmet under ransakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV HENSYNSLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt ved forvaltningsavdelingen for å ha påstått at hun er utilregnelig og uskikket til å ha førerkort.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart i deres behandling av saker mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 591/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha siktet ham i en straffesak og for å ha varetektsfengslet ham. A anmeldte også ansatte i politiet for «medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp og helse».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politijuristen hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at siktelsen var tatt ut på mangelfullt grunnlag. Det er tingretten som beslutter om noen skal varetektsfengsles eller om de skal løslates.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 537/18-123, 06.03.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha brukt makt mot ham og påført ham skader under en innsettelse i arrest. A mente at politimannen gjorde dette blant annet fordi han var misunnelig på As «kommende suksess i arbeidslivet». A opplyste at han hadde fotografert skadene, men oversendte ikke disse fotografiene til Spesialenheten.

 

Åsted: i arresten

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart, og viste til at det ikke var objektive og konkrete opplysninger om dette i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 642/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha tatt på alvor hennes anmeldelser av bakgrunnsstøy. A opplyste i anmeldelsen at hun har vært plaget av bakgrunnsstøy, beskrevet som «syke kommentarer i bakgrunnen fra morgen til kveld». A hadde gjort opptak av støyen og oversendt dette til Spesialenheten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet hadde registrert en anmeldelse fra A om hensynsløs adferd.  Saken var henlagt og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

A hadde ved flere anledninger vært i kontakt med politiet i forbindelse med at hun følte seg plaget eller forfulgt. I disse tilfellene hadde A ikke oppgitt navn på eventuell gjerningsperson.

 

På lydopptaket Spesialenheten mottok, hørtes kun sus, og det kunne ligne på trafikkstøy fra en vei.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 575/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for sjikane og plagsom adferd i forbindelse med behandling av førerkortsak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde sendt forhåndsvarsel om tilbakekall av As førerett på grunn av bekymringsmeldinger om hans psykiske helse. A hadde fått en lege til å inngi helseattest. A var av politiet blitt informert om at helseattesten var mangelfull og var gitt frist for ny inngivelse av slik attest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A hadde fått et begrunnet varsel om tilbakekall av føreretten og videre informasjon om dokumentasjon som var nødvendig. Det ble også sett hen til opplysninger om at A opptrådte ufint overfor politiet på telefon, og at dette syntes å være grunnen til at politiet ikke ønsket videre muntlig kommunikasjon med ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 9

Sak 36/19-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å OPPRETTE SAK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at det ikke er opprettet sak i politiets straffesakssystemer med bakgrunn i anmeldelse A sendte til politidistriktet i oktober 2018. Vedlagt anmeldelsen fulgte lydopptak A hadde gjort av samtale med sin fastlege.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen omhandler forhold som delvis var behandlet tidligere av både Trøndelag politidistrikt og Spesialenheten. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at noen ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 617/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politibetjent og en politiadvokat for blant annet ulovlig ransaking og pågripelse. A viste til at grunnlaget for ransaking og pågripelse var etterretningsinformasjon, men at politiet ikke hadde opplyst hva denne informasjonen besto i. Det ble også vist til at lagmannsretten fant at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke og løslot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet hadde nedskrevet informasjonen som lå til grunn for tvangsmiddelbruken og fulgte kompetansereglene i straffeprosessloven. Saken ble videre fremmet for retten med de opplysningene som lå i saken. Lagmannsrettens vurdering av at grunnvilkåret for å beslutte pågripelse og ransaking ikke var tilstede, ga ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser av om politiet har opptrådt straffbart.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 8

Sak 8/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som ransaket hos henne og politiadvokaten som besluttet ransakingen. A anførte at ransakingen var ulovlig. Det var ikke grunnlag for å påstå at hun var i besittelse av narkotika på bopelen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart ved å beslutte ransakingen. Vilkårene for ransaking følger av straffeprosessloven kapittel 15. Det ble belagtlagt en mindre mengde hasjisj på adressen som A oppholdt seg da hun ble pågrepet, samt at det var skjellig grunn til å mistenke henne for å ha brukt hasjisj.

 

Det var videre ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene opptrådte straffbart ved å gjennomføre ransakingen som var besluttet av politiadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 7

Sak 854/18-123, 15.02.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det ble anført at A ved en trafikkontroll hadde gjennomført ulovlige ransakinger. Anmeldelsen var anonym. Tjenesteperson B ble anført som vitne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

B, som var til stede under trafikkontrollen, forklarte til Spesialenheten at han ikke hadde holdepunkter for påstanden mot A. Det var ikke B som hadde inngitt den anonyme anmeldelsen, og han kjente ikke til hvorfor påstanden om A hadde oppstått. B mente vilkårene for ransaking hadde vært til stede.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for å hevde at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang fordi det ikke var skrevet rapport etter ransakingene.

 

Uke 6

Sak 821/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dekket over Xs tilståelse for å ha skadet A. A fremla lydopptak der X var hos politiet og tilsto. Saken mot X ble henlagt etter bevisets stilling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det at X møtte ved politistasjonen for å tilstå, er dokumentert ved egenrapport av Y, samt at Xs advokat ble varslet og fikk snakke med X. Avtalen var at advokaten skulle ta kontakt for å avtale tidspunkt for nytt avhør av X. 

 

Henleggelsen av saken mot X var for øvrig behandlet og opprettholdt av riksadvokaten. Det ble i påtegningen blant annet vist til det strenge beviskravet i straffesaker, og at dette ikke var oppfylt.  

 

Det var ikke holdepunkter for at opplysningene om Xs tilståelse ble holdt skjult.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 379/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for truende adferd. Det ble opplyst i anmeldelsen at A forsøkte å hindre politiet i å komme inn i hans bopel for å ransake, og at B da tok tak i As t-skjorte og dyttet ham fra gangen og inn i stua. B uttalte også at A ville bli påsatt håndjern og tatt med til stasjonene dersom han ikke oppførte seg. A opplyste at dyttet var av en slik kraft at han måtte følge med inn i stua.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A etter mistanke om at han drev ulovlig overvåking. B opplyste at A ble veldig sint da politiet kom, og forsøkte å lukke døren inn til stuen. B tok tak i As bryst og dyttet ham rolig innover i rommet, og ba ham sette seg ned.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet oppsøkte As bolig etter beslutning fra påtalemyndigheten, samt at A ble sint da politiet kom og forsøkte å hindre politiets tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 37/19-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokaten som hadde ilagt ham besøksforbud mot familiemedlemmer. A mente at besøksforbudet var basert på falske forklaringer og manglende etterforsking fra politiets side

 

Spesialenhetens vurdering:

Besøksforbudene ble ilagt etter begjæring fra de tre familiemedlemmene, og forkynt for A samme dag. Han motsatte seg besøksforbudet. Saken ble oversendt tingrett for behandling. Tingretten, og senere lagmannsretten, opprettholdt besøksforbudet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 833/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestemenn for å ha ransaket henne i arresten ved å kle henne naken. Hun anførte også at hun måtte sitte naken på cellen uten madrass og teppe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ransaket på cellen og det ble funnet narkotika i hennes vagina. Imidlertid var det ikke holdepunkter for at hun ble ransaket av mannlige betjenter. Ransakingen ble ledet av en tjenestekvinne.

 

Det var videre ikke holdepunkter for at A satt uten klær på cellen. Hun ble fratatt madrassen og teppet fordi hun forsøkte å kvele seg og å gjemmes seg under madrassen. Hun ble også tilsett av lege.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 749/17-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG ANHOLDELSE/INNBRINGELSE, RANSAKING OG MANGLENDE INFORMASJON OM RETTIGHETER I AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at han ble stanset og satt i arrest selv om det ikke var mistanke om at han hadde gjort noe straffbart. I arresten hadde politiet tatt avstryk av fingrene hans og tatt underbuksen hans. Han ble så avhørt som vitne og ble da ikke gjort med sine rettigheter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet ble tilkalt fordi en kvinne ble funnet liggende i vegen. På sykehuset opplyste hun å ha blitt voldtatt i et klubblokale like ved der hun ble funnet. Noen timer senere stanset politiet en bil ved åstedet og som kunne knyttes til aktuelle klubb. To av personene ble besluttet pågrepet av påtalejuristen, mens A ble anhold og satt i arrest. I følge politiloven § 8 kan politiet anholde personer i inntil 4 timer når de påtreffes i nærheten av åstedet for der det «antas å ha skjedd en forbrytelse umiddelbart forut. Spesialenheten mente at anholdelsen i tid hadde skjedd for lenge etter at den angivelige voldtekten hadde funnet sted, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

I medhold av straffeprosessloven § 195 tredje ledd kan politiet ransake «andre enn mistenkte» såfremt det angivelig har skjedd en meget alvorlig forbrytelse og det foreligger «særlige grunner». Spesialenheten mente at dette var tilfelle i foreliggende situasjon og at politijuristen således hadde anledning til å beslutte dette, og sikre biologisk materiale og ta beslag i underbuksen.

 

Etterforskingen viste at A innledningsvis i avhøret ikke hadde blitt gjort kjent med sine rettigheter som vitne. Han var imidlertid gjort kjent med det på et senere tidspunkt og hadde sagt at det var «Ok». Det var ikke nødvendig for ham å endre på noe av det han allerede hadde forklart.  Spesialenheten mente at dette var kritikkverdig av politiet, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed fordi det ble avdekket kritikkverdig opptreden av ansatte i politiet.

 

Uke 5

Sak 872/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE OG SEKSUELL TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig pågripelse og seksuell trakassering.  A anført at hun ble arrestert uten grunn og måtte sitte 13 timer på celle. I tillegg kom en polititjenestemann inn på cellen der hun ble ransaket av to kvinner. Hun stod da i "tynn strømpebukse", og politimannen skulle se på håret hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet mistenkt for befatning med narkotika. Pågripelsen ble opprettholdt av påtalemyndigheten og hun ble løslatt om formiddagen dagen etter. Politiet hadde da utført etterforskingsskritt.

 

I arresten ble A ransaket av to tjenestekvinner. A var iført hettejakke, truse og strømpebukse da en tjenestemann ble bedt om å komme, og stilte seg i døråpningen mens A sto med ryggen til. Den ene kvinnelige politibetjenten løftet på As hår. Tjenestemannen så utelukkende på håret og gikk igjen etter ca. 20 sekunder. Det var ingen fysisk kontakt mellom ham og A. Håret til A fremsto som omfangsrikt, og i følge A hadde hun såkalt "ekstensions".

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre i politiet hadde opptrådt straffbart ved å pågripe A og å ransake henne.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 713/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BESLUTNING OM REGISTRERING AV DNA

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha besluttet at As DNA skulle registreres i identitetsregisteret.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde også sendt klage over beslutningen om registrering. Beslutningen ble opprettholdt av statsadvokaten. Det fremgår direkte av riksadvokatens retningslinje at personer som er domfelt for overtredelse av § 231, slik A er, skal registreres i identitetsregisteret.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 333/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT – SKULDER UT AV LEDD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som la ham i bakken «ute på byen». A ble skadet i skulderen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble lagt i bakken

 

Skader: Skulder ut av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte selv at han gjentatte ganger kontaktet en dame, til tross for at hun ikke ønsket å bli kontaktet, at politiet kom bort til ham. A forklarte at han også ble kontaktet av en mann som kommenterte hans opptreden mot damen, og at A ble sint. Også vitner forklarte at A var aggressiv. Han etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å roe seg, og et vitne trodde A skulle slå til politimannen. Da A igjen gikk etter jentene, ble han lagt i bakken av politiet. Vitnet beskrev nedleggelsen som kontrollert, og "eneste mulige måte å legge han ned på".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med uaktsom skadefølge

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det tok lang tid før anmeldelsen ble oversendt Spesialenheten for behandling.

 

 

 

Sak 391/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om mulig mistanke om at A hadde gitt taushetsbelagt informasjon fra straffesaker til B. B og A var tidligere kjærester.

 

Spesialenhetens vurdering:

A avviste at han hadde gitt taushetsbelagte opplysninger til B, og det var i hovedsak ord mot ord uten bevis som støttet den ene eller den andres forklaring. Unntaket var til en viss grad påstanden som gjaldt X, der utskrift fra Facebook ga inntrykk av at det var B som hadde vært pådriveren for å få opplysninger om X og at A ikke vil gi henne opplysninger.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart. For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Det ble i vurderingen vektlagt at det i all hovedsak var påstand mot påstand, og at tvil skal komme A til gode. Videre kunne ikke Spesialenheten utelukke at anklagen mot A hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom ham og B etter endt samliv. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 214/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person (A) anmeldte en politihøgskolestudent (B) for uaktsom kjøring. A kjørte buss og ved en innsnevring i veibanen kom en uniformert politibil i mot. Politibilen stanset ikke, men la seg midt i veibanen. A opplyste at han måtte bremse kraftig for å unngå kollisjon og at politibilen måtte foreta en unnamanøver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsresultatet støttet ikke As fremstilling av saken. Blant annet video fra hendelsen viste at politibilen kom først inn i innsnevringen, og at bussen nærmet seg innsnevringen da politibilen passerte bussen. Videoen viste ingen trafikkfarlig situasjon.

 

Spesialenheten mente at det ikke var holdepunkter for at B hadde overtrådt aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 900/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble stanset i grensekontrollen med den begrunnelse at han var etterlyst for forkynning av stevning. A opplyste at saken allerede var avgjort i domstolen. Han viste også til at politiet tidligere hadde urettmessig pågrepet ham, og han krevde oppreisningserstatning.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets oppdragslogg at A ble stoppet på Gardermoen for forkynnelse av stevning. Det ble etter kort tid avklart at det var en feil at forkynning av stevningen fortsatt lå i politiets systemer. A fikk reise videre.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det fremsto som en ren feil at stevningen mot A ikke var avlyst i politiets systemer. Da feilen ble oppdaget på Gardermoen ble feilen i løpet av kort tid rettet opp og A fikk reise videre.

 

I og med at sak ble henlagt, er As krav om erstatning ikke tatt til behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 678/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING UNDER TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for trakassering i forbindelse med trafikkontroll av A. I følge A var B direkte ufin, og hans opptreden føltes truende og veldig skremmende. A ble etter fremvisning av førerrett og vognkort, beordret inn i bilen igjen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk lydopptak fra As telefonsamtale med politiets operasjonssentral der han ønsket å anmelde A, og oppdragslogg. Det var i oppdragsloggen nedtegnet at etter kontrollen gikk A ut av bilen og mot politibilen. Fordi politiet ikke ønsket at A skulle gå ut i vegbanen med risiko for ulykke, ble han bedt om å gå tilbake til bilen. Trafikkontrollen skjedde i et trafikkbelastet kryss i Trondheim sentrum. Gjennomgang av lydloggen der A forklarte om hendelsen, ga ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 4

Sak 2/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL SELVMORD

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for medvirkning til selvmord etc. ved ikke å erklære seg inhabil i saker som gjelder A. A har opplyst at politiet forfølger ham og hans familie, og er skyld i begjæring om tvangssalg av bolig, tilbakekall av førerrett, inndragning av biler, tiltaler etc. mot ham. A mener også at politiet ved politimesteren er skyld i at han er innlagt på sykehus grunnet frykt for at han skal ta sitt liv. A ber om at tiltalen og dommene mot ham kjennes ugyldige og at politimesteren avskjediges umiddelbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har de siste årene behandlet en rekke anmeldelser fra A knyttet til inndragning av førerkort, biler, pågripelser etc. Det er ikke sannsynlig at politimesteren eller ansatte i politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 277

 

 

 

Sak 738/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG FOR KLANDERVERDIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B med bakgrunn i uttalelse om A til en journalist. A mente at Bs uttalelse om hans helsetilstand var brudd på taushetsplikten og at uttalelsen også var klanderverdig.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Med utgangspunkt i artikkelen la Spesialenheten til grunn at opplysningene om As helsesituasjon referert i artikkelen var gitt av A selv. Uttalelsen fra B innebar ikke brudd på taushetsplikten og var heller ikke et brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 570/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL MV.

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urinprøvetaking med kateter i 2014. I beslutningen om kroppslig undersøkelse var det presisert at urinprøven ikke skulle tas med kateter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at helsepersonell hadde satt kateter på A. Spesialenheten kom til at forholdet ble foreldet i 2016.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd legemsfornærmelse

 

 

 

Sak 485/18-123, 20.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for grov fysisk maktbruk. A opplyste at han besvimte som følge av politiets bruk av makt mot ham, og at politiet "ristet liv i ham igjen". A opplyste også at han ikke fikk mat under arrestoppholdet, og at mat ble brukt som tvangsmiddel og forhandlingskort ved at han skulle få mat dersom han frivillig åpnet mobiltelefonen.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt i A og forsøkte å tvinge frem hånden slik at mobiltelefonen kunne åpnes med As fingeravtrykk

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av opptak fra overvåkningskamera på cellen ga ikke holdepunkter for at tjenestepersonene som brukte makt mot A hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 199 a gir politiet hjemmel til å gjennomføre biologisk autentisering med tvang. Bruken av tvang var besluttet av påtalemyndigheten og gjennomført av tjenestepersonene etter at det over tid var forsøkt å få A til frivillig å åpne telefonen. Selve maktbruken fremsto ikke å være uforholdsmessig. Spesialenheten bemerket at opptaket ikke ga grunn til å hevde at A mistet bevisstheten under politiets bruk av makt.

 

Det følger av arrestforskriften § 2-5 første ledd at " Den innsatte skal tilbys nødvendig mat og drikke." A satt i arresten i noe over 10 timer. Med utgangspunkt i arrestforskriften, mente Spesialenheten at A skulle ha blitt tilbudt mat og drikke. Dersom han fikk tilbud om mat, men avslo, burde dette fremgå av arrestloggen. Spesialenheten iverksatte likevel ikke etterforsking for å avdekke om A fikk tilbud om mat og drikke, og eventuelt hvorfor han ikke fikk dette, da straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil uansett ikke var overtrådt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 735/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ilagt ham forelegg for å ha knust ruter på et offentlig kontor. A hadde knust rutene, men mente han hadde gjort det i nødverge for å komme i politiarrest for å unngå å fryse i hjel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 841/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokaten for ikke å kjent seg inhabil i sak der A påklaget politiets henleggelse. A hadde anmeldt en dommer i lagmannsretten for trusler ved å informere om at det kreves bistand fra advokat for å behandle saken i lagmannsretten. Dersom A ikke innen en frist hadde engasjert advokat ville saken bli avvist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 862/18-123, 23.01.2019

 

FORELEGG – VEGTRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at et en patrulje hadde vært involvert i en trafikkulykke under utrykningskjøring. Tre biler var involvert i ulykken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson A hadde kjørt i utrykning for å komme raskt frem til et ulykkessted. A benyttet blålys, sirener og lyshorn for å varsle om utrykningskjøringen. I en høyresving kjørte han forbi en forankjørende bil. Det kom to personbiler i motgående kjørefelt. A klarte ikke å komme tilbake i eget kjørefelt, og kjørte sin venstre side inn i de to møtende bilenes venstreside.  

 

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for å kjøre utrykning var til stede, og at A kunne overtre bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å komme frem så fort som mulig.

 

A måtte likevel overholde vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken. I vurderingen av om vegtrafikkloven § 3 var overtrådt, mente Spesialenheten at A ikke hadde tilstrekkelig fri sikt og/eller vegbane fremover til å foreta en forbikjøring på aktuelle sted og under gjeldende forhold med snødekt og glatt vegbane. For å lykkes, var han avhengig av at føreren av forankjørende bil reduserte hastigheten for å slippe ham frem. A visste ikke om dette kom til å skje, og tok derfor en for stor sjanse da han kjørte forbi i en slik situasjon.

Vedtak:   

A er ilagt forelegg på kr 8 000, samt tap av førerretten i 4 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken.

 

Uke 3

Sak 367/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for falske anmeldelser. A hevdet at B hadde anmeldt ham hver dag i ett år, og at B opptrådte plagsomt overfor hans familie.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde opprettet en rekke saker mot A det siste året. De fleste saker var avgjort med positiv påtaleavgjørelse. B hadde ikke vært involvert i sakene mot A som polititjenesteperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 210/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT SØTSAKER TIL DATTEREN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at datteren hadde fått kjeks og brus i forbindelse med et avhør. Datteren fikk allergisk reaksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712D/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UGYLDIG RANSAKINGSBESLUTNING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for ugyldig beslutning om ransaking hos A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ransaking besluttes som hovedregel av retten. Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten.

 

B forklarte at da han utferdiget ransakingsbeslutningen 23. august 2018 forsto han det slik at A samme dag hadde opplyst til politiet at han ikke ville levere sitt våpen. Ransakingen ble gjennomført 28. august 2018. Sett i ettertid tydet dette på at det likevel ikke var fare ved opphold, slik at spørsmål om ransaking skulle ha vært forelagt tingretten.

 

Spesialenheten bemerket at bruken av "gammel" ransakingsbeslutning kunne vært unngått dersom B hadde nedtegnet frist for gjennomføringen av ransakingen.

 

En eventuell overtredelse av straffeprosesslovens bestemmelser medfører ikke automatisk at det foreligger overtredelse av straffeloven. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B, ved sin vurdering av kompetansen til å beslutte ransaking og ved å beslutte selve ransakingen, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som ransaket hjemme hos ham for ulovlig ransaking. A mente at ransakingsbeslutningen var ugyldig.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at uansett om politiet mottok informasjon 16. august eller 23. august 2018 om at A ikke ville levere sitt våpen, ville påtalemyndigheten ha hatt tid til å fremme saken for retten med begjæring om ransakingsbeslutning. Det at politiet ikke gjennomførte ransakingen før mandag 28. august 2018 tydet på at det ikke var fare ved opphold.

 

Selv om opplysningene i saken tilsa at beslutning om ransaking skulle ha blitt fattet av tingretten, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene forsettlig gjennomførte en ransaking de visste var ulovlig. De utførte et oppdrag de ble tildelt, og det forelå skriftlig beslutning. 

 

Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene opplyste sine tjenestenummer til A etter at han sluttet å filme. Uansett vil manglende legitimasjon i hovedsak ikke medføre straffansvar, da det ikke anses som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 745/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNDERSLAG AV PC

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at en pc som var tatt i beslag av politiet, var forsvunnet. A innga anmeldelse for å kunne få dekket tapet hos forsikringsselskapet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets sak tok politiet blant annet beslag i to pc-er under ransaking hos A, men disse to pc-ene var andre pc-er enn den anmeldelsen gjaldt. A hadde også fått tilbake disse pc-ene sammen med annet beslaglagt utstyr. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde beslaglagt den pc-en som anmeldelsen gjaldt, og da heller ikke sannsynlig at pc-en var underslått av ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag

 

 

 

Sak 388/18-123, 18.01.2019

 

ANMELDELSE – BITT AV TJENESTEHUND

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at tjenestehunden X bet henne i foten i forbindelse med at hun ble søkt etter.  

 

Åsted: Om natten

 

Oppdrag: Bistand

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble bitt av hund i foten.

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

B var utkommandert til et oppdrag der det var viktig av hensyn til As egen sikkerhet at hun ble funnet. Det var ikke holdepunkter for at søk med tjenestehund var unødvendig eller uforholdsmessig. Tjenestehunden var for øvrig godkjent gjennom Politihøgskolen.

 

Det ble benyttet kort reim ved søket. Det var ukjent for B at A hadde gjemt seg under tilhengeren. Det var mørkt, og det fremsto som tilfeldig at B stanset ved tilhengeren for å vurdere i hvilken retning han skulle søke etter A. B ba umiddelbart hunden om å slippe og dro hunden unna A da han så at hunden bet. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at hunden slepte A, slik A hevdet. Bs forklaring ble støttet av vitneforklaring.

 

Etterforskingen kunne ikke med sikkerhet avdekke hvorfor tjenestehunden bet A, men det kunne ikke utelukkes at det skyldtes utfall fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 2

Sak 487/18-123

 

FORELEGG - KJØRING UTEN GYLDIG FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha ført bil og tilhenger uten å ha gyldig førerkort for dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i en kortere periode innbeordret til å jobbe på en politistasjon. Da han tiltrådte fikk han utlevert en tjenestebil, en tilhenger og en ATV. Tilhengeren ble blant annet brukt til å frakte snøscootere som ble brukt i tjenesten. I utlysningsteksten til beordringen var det opplyst at det krevdes førerkortklasse B og S. Føring av tilhengeren krevde imidlertid førerkortklasse BE. Det ble ikke opplyst om dette fra politidistriktet da tjenestepersonen tiltrådte.

 

Den enkelte fører har ansvaret for å ha gyldig førerkort. Ved bruk av tilhengervogn kreves det at føreren selv undersøker tillatt totalvekt til tilhengervogn og bil, og holder dette opp mot førerretten man har. Dette gjorde ikke A. Spesialenheten mente han hadde opptrådte uaktsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 24, jf. § 31 første ledd.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang fordi politidistriktet hadde utlevert bil og tilhenger uten å forvisse seg om at mottaker av ekvipasjen fylte vilkårene for å føre den.

 

 

 

Sak 789/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham på gaten. A mente at politiet trakasserte ham. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det framgikk av oppdragsloggen at politiet kjørte patrulje og hadde stanset A for kontroll grunnet mistanke om rus. A hadde tatt lydopptak av samtalen med politiet. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 656/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for forsøk på bedrag av As eiendeler. A viste i anmeldelsen til at en av tjenestepersonene over tid hadde forsøkt å bedra til seg As eiendeler, og at denne personen hadde fått med seg en politiadvokat på dette. A mente at politiadvokaten hadde tatt ut en uriktig siktelse mot A og unndratt dokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at A var tiltalt og dømt for blant annet trusler mot sin mor og brudd på besøksforbud mot sin søster. Det var tvist mellom A og familien om eiendomsretten til en eiendom. Politiadvokaten var aktor i saken. Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 587/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil. A opplyste at han mistenkte lensmannen, som også var kommunepolitiker, for å samarbeide med ordføreren og påvirke saker kommunestyret hadde til behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at lensmannen hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet konkrete straffbare handlinger lensmannen skulle ha begått i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 


Uke 1

Sak 493/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte for bruk av makt mot henne da hun ble pågrepet, og for gjennomføringen av avhøret av henne i arresten. A hadde kontaktet henne utenfor boligen, og hun bekreftet på spørsmål at hun hadde narkotika i boligen. Politiet gikk inn i boligen hennes uten ransakingsbeslutning. A ønsket å skru av telefonene, og politiet tok da tak i henne for å hindre henne i dette. Hun ble slengt i gulvet, og holdt ned slik at hun nesten ikke fikk puste. Politiet satte på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering

A hadde bekreftet at hun hadde narkotika i leiligheten og Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking hos A. Både A og tjenestemennene forklarte at A ikke ville gi fra seg telefonene. Tjenestepersonene opplyste at det var nødvendig å ta hånd om As telefoner på grunn av fare for bevisforspillelse.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson B tok tak i A for å få telefonene og hindre henne i slå de av. A satte seg i mot, og C og/eller D bisto med å holde henne i forsøk på å roe henne. De havnet etter hvert på gulvet, men det var ikke bevist at tjenestepersonene slang A i gulvet eller at maktbruken for øvrig gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig. Bruken av makt mot A var foranlediget av at hun satte seg til motverge.   

 

Det var ikke sannsynlig at D hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av avhøret i arresten. Det ble for øvrig skrevet arrestlogg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 201/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mener han var rolig, men til tross for dette hadde politiet en provoserende adferd mot ham og brukte unødvendig vold mot ham. Han ble lagt i bakken, fikk påsatt håndjern og ble sprayet med pepperspray.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, skytevåpen og pepperspray

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A fikk pålegg om å reise hjem etter opplysninger fra flere, og også egen forklaring, om at han hadde "klappet" til person(er) på utestedet og i «burgerkøen». Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. A etterkom ikke pålegg, opptrådte aggressivt og var tydelig alkoholpåvirket. Han ble varslet om bruk av pepperspray før han ble sprayet, og svarte at han ikke «brydde seg». 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 121/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR SKADE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han brakk to ribbein i forbindelse med at han ble fulgt ut av offentlig sted, og falt.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A for å følge ham ut.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte til Spesialenheten at han holdt på å gå i gulvet tre ganger mens politiet fulgte ham ut. Han «trynet» i inngangsdøren og fikk vondt i hodet. Han ble ikke skadet andre steder. A ble av Spesialenheten gjort kjent med at han tidligere hadde forklart om ribbeinsbrudd. Til dette uttalte A at det var bagateller, og at han hadde brukket ribbein mange ganger. Et vitne forklarte at han ikke hadde sett selve fallet, men at A ikke nevnte noe om at han var skadet. A fremsto hissig mens tjenestepersonene var rolige.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Sak 51/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tråkket på kabler i forbindelse med ransaking hjemme hos ham. Ifølge A ble kablene ødelagt. Han krever erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt forsettlig begikk skadeverk under ransakingen hjemme hos A.

 

A har påstått krav om erstatning. Krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 165/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE FOR ROMAVLYTTING ELLER MEDVIRKNING TIL DETTE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig romavlytting, eller medvirkning til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B, eller andre ansatte ved Nordland politidistrikt, har opptrådt straffbart. Salten tingrett har til A opplyst at tingretten ikke har besluttet noen kommunikasjonskontroll rettet mot ham, og Nordland politidistrikt har til Spesialenheten opplyst at det ikke pågår eller har vært gjennomført noen form for kommunikasjonskontroll rettet mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 128/19-123, 27.04.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta ham til sykehus da han ble skadet sommeren 2017. Spesialenheten forsto anmeldelsen slik at A mener at han burde ha blitt innlagt på en somatisk avdeling i stedet for en psykiatrisk avdeling, som følge av skader han var påført da han ble innlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble frivillig innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Han ble transportert med helikopter. Det var helsevesenet som hadde ansvar for transporten og politiet bistod helsevesenet. I ettertid ble A mistenkt for skadeverk og tyveri, og ble avhørt som mistenkt.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at det var helsevesenet som hadde ansvaret for A da han ble innlagt, og at politiet kun bistod helsevesenet under transporten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 706/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse etter at en ansatt i forsvaret kontaktet politiet og opplyste at det sannsynligvis lå narkotika blant materiell forsvaret hadde mottatt fra politiet for destruksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at forsvaret og politiet ikke hadde rutiner for innkvittering og utkvittering av materiale politiet overleverte forsvaret for destruksjon. Det forelå derfor ikke opplysninger som hvem som hadde overlevert det aktuelle materialet til forsvaret.

 

Spesialenheten hadde ikke grunnlag for å undersøke saken videre fordi verken forsvaret eller politiet hadde opplysninger som kunne oppklare saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet ikke hadde rutiner for å sikre notoritet om hvem som besluttet destruksjon, hva som skulle destrueres, hvem som hadde overlevert materialet til forsvaret og hvem i forsvaret som har mottatt materialet.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no