Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 20 (13.05 - 17.05)

ØST    

Sak 64/18-123, 13.05.2019

 

MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AT A FORSØKTE Å TA SITT LIV I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet sendte sak om mulig straffansvar i forbindelse med at A, som var innsatt på celle i arresten, hadde forsøkt å ta sitt liv ved bruk av teppet han hadde fått utdelt. A ble funnet i tide, og fikk ikke fysiske mén.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at arrestforvarer B og/eller andre politiansatte hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar ved tilsynet av A i arresten. A hadde inntatt rusmidler da han ble pågrepet, og ble tatt med til lege for undersøkelse. På legevakten ble han klarert for opphold i arresten. Gjennomgang av logg over arresttiltak, oppdragslogg og videoopptak fra arresten/cellen viste at B hadde jevnlig tilsyn med A via inspeksjoner, ved videoovervåkning på cella, gjennom kikkhullet i celledøra og ved samtaler med A via callingen. Det gikk kun ca. 2 minutter fra A tettet kikkehullet i døren til B tilkalte bistand for å ta seg inn på cellen. Det ble da oppdaget at A hadde hengt seg i teppet. AMK ble tilkalt, og A ble tatt med til sykehus for undersøkelse. Han ble senere samme natt tatt med tilbake i arresten. Han ble løslatt etter avhør om formiddagen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 731/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV UFORSVARLIG KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha kjørt uforsvarlig for å innhente og stanse henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde stanset A i en rutinekontroll og det var ikke tilstrekkelige holdepunkter i saken for at patruljen under innhentingen hadde kjørt i strid med vegtrafikkloven § 3. Det ble vist til at politiet, når det er til vesentlig lette i tjenesten, har anledning til å overtre flere av vegtrafikklovens bestemmelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 156/19-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har sendt en rekke e-poster til Spesialenheten som omhandler ulike forhold relatert til politiet, helsevesen og andre offentlige og private institusjoner. Spesialenheten har forsøkt å avklare nærmere hvem og hva anmeldelsen retter seg mot, uten at A har kunnet utdype dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 824/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av håndjern. A opplyste at han ble anholdt utenfor sin bopel og at håndjern ble satt på svært stramt og i så lang tid at han ble nummen i fingrene og fikk nedsatt styrke i begge hender.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Undersøkelsene viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Nummenhet i fingre

 

Spesialenhetens vurdering:

A oppsøkte politiet utenfor et utested og opptrådte kranglete. Han sa blant annet at en av tjenestepersonene var korrupt og ba ham passe seg. A ble bortvist fra sentrum, men unnlot å etterkomme pålegget. Politiet kjørte A hjem. På grunn av As oppførsel utenfor hans egen bopel, der han blant annet slo i panseret på politibilen og truet tjenestepersonene, ble han besluttet pågrepet. Han ble påsatt håndjern, kjørt til legevakten og videre til arresten.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse med bruken av håndjern. Det ble vist til at As atferd tilsa at håndjern kunne benyttes.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 806/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført henne to armbrudd, sår og blåmerker.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var politiets maktbruk i tråd med politiloven § 6. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysninger i rapporter fra politiet og vitneforklaring fra ambulansemedarbeider. Politiet bisto helsevesenet etter melding om at A truet med å ta sitt liv. Politiet brukte god tid under oppdraget og forsøkte å løse dette på mildest mulig måte. Maktanvendelsen mot A var svært begrenset i både omfang og kraft, og det var ikke holdepunkter for at politiet forholdt seg slik A anførte i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 33/19-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TRAKASSERING, ULOVLIG RANSAKING OG FOR Å HA SKADET EN MOTORVOGN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham mens han kjørte bilen sin, og så beskyldt ham for å bruke narkotika. A ble ransaket og politiet fant en kniv og en slåsshanske på ham. A mente at politiet lagde et hull i passasjersetet på bilen og at de ødela åpne- og lukkemekanismen på bakluken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A ble stanset med bakgrunn i påfallende trafikkatferd og politiet mente at han var «ruset». Ransakingen av ham og bilen skjedde på fersk gjerning. I politiets rapport om ransaking/beslag fremkom at det ikke var forvold en skade under ransakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 649/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA LEKKET INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt ansatt i politiet for å ha gitt ektemannen informasjon fra straffesaken hun selv hadde inngitt anmeldelse i. A mente at ektemannen måtte ha fått informasjonen fra noen i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. Etterforskingen ledet ikke frem til en konkret person i politiet som hadde åpnet aktuelle straffesak hvor A var fornærmet. Det ble heller ikke avdekket konkrete opplysninger som viste at As ektemann urettmessig hadde mottatt informasjon fra straffesaken mot ham selv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av mangel på bevis.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 653/18-123, 16.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for kroppskrenkelse i forbindelse med pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og pepperspray

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B rykket ut på en melding om at to personer kranglet. A var verbalt utagerende.

 

Spesialenheten uttalte at det avgjørende for B var å få kontroll over situasjonen. Dette ble vanskeliggjort ved As adferd. Spesialenheten mente at Bs innledende maktbruk mot A fremsto som voldsom, men ikke unødvendig eller uforholdsmessig. Spesialenheten la til grunn at B festet et grep omkring As hals og at dette ble holdt over kort tid. Grepet var ikke tilsiktet. Bruken av pepperspray var heller ikke unødvendig eller uforsvarlig. Det ble vist til at A var alene på stedet og fryktet at situasjonen kunne utarte dersom han ikke fikk satt håndjern på B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

VEST

Ingen publiserte vedtak i uke 20.

 

MIDT-NORD 

Sak 630/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Politiets AKT-senter

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha innhentet hans passfoto for å identifisere ham som fører av en bil som var tatt i automatisk trafikkontroll (ATK). A mente at det ikke var hjemmel for å bruke passfotoet siden han ble ilagt bot, med subsidiær fengselsstraff på 3 dager. Mens det kreves straff av 6 måneders fengsel for å innhente passfoto.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har etter passloven § 8a første ledd bokstav c adgang til å hente ut passfoto fra passregisteret ved etterforsking av lovbrudd som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Med dette menes at saken som etterforskes må inkludere minst ett forhold som alene har en strafferamme på fengsel i seks måneder eller mer. Det er strafferammen i straffebudet som er avgjørende og ikke den faktiske utmålte straffen.

 

Straffebestemmelsen i vegtrafikkloven er vegtrafikkloven § 31. Bestemmelsen har en strafferamme på inntil ett år. Politiet har hjemmel i passloven § 8a første ledd bokstav c til å hente ut passfoto under etterforsking av straffesaker etter vegtrafikkloven.

 

Det anmeldte forhold er ikke straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no