freebet

escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 12

ØST

 

Sak 689/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson og politiinspektør ved Sør-Øst politidistrikt, samt statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, for tjenestefeil. Anmeldelsen gjaldt manglende mulighet for oppfølgingsavhør og unnlatelse av å gjennomføre etterforskingsskritt, samt henleggelse av saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var blitt henlagt av politidistriktet og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten. A klaget statsadvokatens avgjørelse inn for Riksadvokaten. Klagen ble avvist av Riksadvokaten. I forbindelse med klagebehandlingen hos Riksadvokaten, ble det vurdert om Riksadvokaten i kraft av det alminnelige overordningsforholdet skulle ta saken under behandling til tross for at klageadgangen var uttømt, uten at det ble funnet grunn til det med de opplysninger som forelå.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for straffeforfølging er tilstede eller ikke.

 

Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 600/19-123, 16.03.2020

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS TJENESTEUTØVELSE I FORBINDELSE MED TRAFIKKULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at bilfører A hadde kjørt inn i tunnelveggen i Bragernestunnelen. En politipatrulje hadde forut for dette forsøkt å stanse A. As helsetilstand var alvorlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksetter etterforsking uavhengig av mistanke om straffbar handling dersom noen blir alvorlig skadet eller dør som følge av politiets tjenesteutøvelse.

 

Spørsmålet i saken var om politipatruljen begikk en straffbar handling ved måten de forfulgte bilen som A førte. Politiet er bundet av grunnregelen om aktpågivende og varsom opptreden i vegtrafikkloven § 3 – selv om vilkårene for utrykningskjøring og/eller forfølgelseskjøring er til stede.

 

Spesialenheten la til grunn at A unnlot å stanse for politiets varslede kontroll. Tjenestemennene var også kjent med, etter tidligere kontakt med A samme natt, at han var alkoholpåvirket. Patruljen hadde da anledning til å kjøre utrykning og forfølge ham.

 

Begge tjenestepersonene forklarte at A holdt høy hastighet og at han inne i Bragernestunnelen kjørte i motgående kjørefelt. Tjenestepersonene forklarte at de valgte å legge seg et stykke bak A. Videoopptak fra tunnelen viste at tjenestebilen ankom ulykkesstedet 9 sekunder etter A. Ifølge Statens vegvesen holdt A høy hastighet inn i rundkjøringen, og kjørte inn i tunnelveggen.

 

Spesialenheten fant ingen bevismessige holdepunkter for at patruljen overtrådte bestemmelsen i vegtrafikkloven § 3 eller på annen måte begikk et brudd på en tjenesteplikt. Patruljen varslet operasjonssentralen om at de opptok forfølgelsen, og utrykningskjøringen ble varslet med blålys og sirener.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 836/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for nærmest å ha knust armen hans i forbindelse med at han ble anholdt og påsatt håndjern. Forut for dette spente en polititjenesteperson ben på ham. A mente bruken av makt var overdreven. A husket ikke så mye av hendelsen, og kunne ikke tidfeste den.

Politiet tok hans telefon, og mindre mengder hasj og amfetamin som tilhørte ham. Dette ønsket han å få tilbake. A krever en million kroner i erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble gjort undersøkelser i politioperativt register (PO-logg) for å forsøke å tidfeste hendelsen A hadde anmeldt. Det ble funnet en hendelse som skjedde i oktober 2018, som ble antatt å kunne være det anmeldte forholdet. Denne hendelsen gjaldt ordensforstyrrelse hos en frisør. A nektet å forlate lokalet og kom med seksuelle kommentarer mot de ansatte. Han var veldig ruset. En patrulje kom til stedet. A fremsto syk og ble kjørt til legevakten etter eget ønske.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 705/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV HUND UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha benyttet hund mot hennes sønn C, under pågripelsen av C. C var mindreårig på tidspunktet for pågripelsen.  

 

Åsted: Offentlig sted, om natten

 

Oppdrag: Pågripelse og trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte hund mot C, som var 15 år.

 

Skader: bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Opprinnelig ønsket politiet å stanse C fordi han kjørte crosser uten baklys. Da C unndro seg politiet, blant annet ved å kjøre i motgående kjørefelt på E18, fremstod det nødvendig for politiet å få kontroll på ham.

 

Fordi C deretter forsøkte å unndra seg politiet til fots, ble tjenesteperson B og hunden benyttet for å få kontroll på C. B ropte til C at hunden ville bli sluppet dersom han ikke stanset. C oppfattet pålegget, men løp likevel videre. På tidspunktet B ga kommando til hunden om å stanse C, var ikke Cs identitet eller alder kjent for politiet.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at bruken av patruljehund ved pågripelsen av C var uforholdsmessig, unødvendig eller uforsvarlig. På tidspunktet hvor hunden ble sluppet hadde politiet allerede forsøkt å stanse ham ved bruk av uniformert politibil, blålys, til fots og ved anrop. Sett i lys av kjøringen, og at politiet på det aktuelle tidspunktet ikke visste hvem C var, var det avgjørende for politiet å få kontroll på ham.

 

Det var heller ikke slik avvik mellom Bs forklaring i retten og det han hadde nedfelt i sin egenrapport umiddelbart etter hendelsen at det ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.  

 

 

Sak 447/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil ved at B hadde gitt avslag på begjæring om besøksforbud. A mente at hans liv ble utsatt for fare på grunn av avslaget om besøksforbud. A mente videre at B hadde gitt uriktige opplysninger i saken og at tingretten og lagmannsretten derfor fattet sine beslutninger om ikke å ilegge besøksforbud og å forkaste anken om besøksforbud på feil grunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A anmeldte og begjærte besøksforbud 7. juni 2019. Under Oslo politidistrikts etterforsking ble personen som var anmeldt for å ha utsatt A for trusler identifisert. Av sakens dokumenter fremkommer det at identifiseringen fant sted samme dag som begjæringen om besøksforbud ble avslått. Besøksforbudet ble avslått 18. juni 2019, og underretning om dette ble sendt til A samme dag. I underretningen ble det opplyst at avslag på begjæring om besøksforbud kan bringes inn for retten etter bestemmelsen i straffeprosessloven § 222 a åttende ledd. A klaget over Oslo politidistrikts avslag på besøksforbud i e-post 26. juni 2019. Etter klage fra A oversendte Oslo politidistrikt saken til Oslo tingrett for behandling 4. juli 2019. Oslo tingrett avsa 22. juli 2019 kjennelse med slutning, "Klagers begjæring om besøksforbud tas ikke til følge". A anket Oslo tingretts kjennelse til Borgarting lagmannsrett ved e-post 29. juli 2019. Borgarting lagmannsrett avsa kjennelse i saken 31. juli 2019. Lagmannsretten forkastet As anke.

 

Ut fra de samlede opplysningene i saken, mener Spesialenheten det ikke er holdepunkter for å anta at B har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med å avslå As begjæring om besøksforbud eller ved den videre håndteringen og behandlingen av klage og anke på avslaget om besøksforbud. Spesialenheten legger til grunn at påtalemyndigheten ved B har gitt A mulighet til å uttale seg om grunnlaget for hans begjæring om besøksforbud, og at As synspunkter har vært del av straffesaksdokumentene ved domstolens overprøving. Spesialenheten finner at verken de objektive eller subjektive vilkår for straffansvar etter straffeloven § 171 er oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 470/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte tjenesteperson C for ulovlig bruk av makt mot A i forbindelse med at A skulle pågripes, mistenkt for kroppskrenkelse mot B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det ble hensyntatt at A og B ikke har besvart Spesialenhetens henvendelser om utdyping av anmeldelsen. A ble senere domfelt for vold mot offentlig tjenestemann C under pågripelsen i 2016. Det ble ikke i rettssaken fremmet anførsel om at C hadde brukt ulovlig makt mot A. For øvrig ville en eventuell overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 431/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV STEVNEVITNE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA AVGITT FALSK FORKLARING FOR TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte et stevnevitne for tjenestefeil ved at stevnevitnet hadde avgitt falsk forklaring for Vestfold tingrett ved å bekrefte at dokumenter var forkynt for A. A hevder i anmeldelsen til Spesialenheten at han ikke hadde mottatt disse dokumentene i original fra stevnevitnet og at han derfor ikke visste hva de gikk ut på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mener det ikke er holdepunkter for at stevnevitnet har begått en straffbar handling. I Spesialenhetens vedtak ble det vist til bestemmelsene i domstolloven om forkynning. Forkynning ved stevnevitne skal så vidt mulig foregå for vedkommende personlig, helst på hans bopel eller stadige arbeidssted, jf. domstolloven § 168. Treffes han ikke på bopel eller på arbeidsstedet, kan forkynnelsen foregå for en voksen person av samme husstand, jf. § 169. Nekter man å ta imot forkynningen eller finnes det ingen på adressen som det kan forkynnes for skal stevnevitnet legge igjen, i lukket omslag, en skriftlig meddelelse om at skriftet kan hentes på rettens kontor, eller på nærmeste poststed eller på annet egnet sted, eksempelvis en politistasjon eller lensmannskontor.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 430/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA AVSLÅTT SØKNAD OM ERVERV AV VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for tjenestefeil ved at ansatte ved politidistriktet hadde avslått As søknad om erverv av våpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet og Spesialenheten. Et gjennomgående trekk i anmeldelsene til Spesialenheten er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 429/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE REGISTRERING AV ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for manglende registrering av hans anmeldelser av ansatte ved Vestfold tingrett, av en bostyrer, av en advokat og en anmeldelse for pengeutpressing.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet. Han har også inngitt et stort antall anmeldelser til Spesialenheten knyttet til politiets unnlatelse av å registrere anmeldelser og manglende bekreftelser på anmeldte forhold. Denne praksis fra hans side må anses å kunne tendere mot misbruk av retten til å anmelde. Spesialenheten har i tidligere vedtak forutsatt at politidistriktet har rutiner som tilfredsstiller påtaleinstruksen § 7-1 ved håndtering av henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 716/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV STEVNEVITNE FOR TJENESTEFEIL OG ANMEDELSE AV ANSATTE FOR Å HA INSTRUERT DOMSTOLENE VED BRUK AV FALSKE BESLUTNINGER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

A anmeldte et stevnevitne ved politidistriktet for tjenestefeil ved at vedkommende hadde hengt opp to brev på en inngangsdør som ikke var merket med beboer. Videre anmeldte A ansatte ved politidistriktet for å ha instruert domstolene ved bruk av falske beslutninger for å skade ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet vist til bestemmelsene i domstolloven om forkynning. Videre ble det vist til og lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet og Spesialenheten. Et gjennomgående trekk i anmeldelsene til Spesialenheten er at hvis en anmeldelse/klage eller sak ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 753/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha misbrukt sin stilling og maktposisjon, samt utsatt henne for en uriktig tjenestehandling og truet og krenket hennes sikkerhet og rettigheter i nabolaget, ved å ringe henne å gi henne et pålegg om ikke å ta kontakt med X og Xs barn.

 

Åsted: På dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble kontaktet av X som opplyste at hun ble plaget og utsatt for truende atferd fra A. Ut fra en konkret vurdering, grunnet den konfliktfylte situasjonen mellom X og A, ble A gitt et pålegg fra B om ikke å kontakte X og hennes barn.

 

På bakgrunn av sakens opplysning og Spesialenhetens undersøkelser mener Spesialenheten at det ikke er sannsynlig at B opptrådte straffbart ved kontakten med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171 og 172 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 597/19-123, 15.02.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ilagt henne besøksforbud og fjernet henne fra å oppsøke en person og en eiendom uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

A hadde blitt anmeldt av sin tidligere samboer som bodde i en omsorgsbolig. A ble ilagt besøksforbud og ble anholdt og kjørt bort da hun oppsøkte den tidligere samboeren i omsorgsboligen. Dette hadde skjedd ved flere anledninger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 664/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR INNBRUDD I BIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for innbrudd i hans bil etter at flere av As eiendeler var stjålet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet stanset A i bil. Han ble vurdert som ruspåvirket, og ble tatt med for blodprøvetaking hos legevakten. B, som var passasjer og eier av bilen, hadde ikke førerkort. Det var også mistanke om at B var ruspåvirket. Bilen ble parkert på stedet mens A og B ble tatt med til lege og arrest. Da patruljen var tilbake ved bilen etter ca. 2 timer, var en rute knust.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner fra politiet hadde brutt seg inn i bilen ved å knuse en rute for å stjele As eiendeler.

 

Det var heller ikke sannsynlig at politiet på annen måte kunne holdes strafferettslig ansvarlig for at innbruddet skjedde. Bilen var ikke tatt i beslag av politiet, men parkert avlåst på stedet siden verken A eller B kunne kjøre den videre. Det var ikke forhold som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart ved ikke å sikre bilen med As eiendeler i.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 497/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med pågripelse av ham. A mente at politiet hadde behandlet ham hardhendt slik at han fikk vondt i høyre hånd, og ikke lenger kunne arbeide.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet rykket ut etter melding om at A hadde kastet glass på en bil og hadde vært truende. A hadde også knust et vindu. Han var aggressiv og beruset, og ble satt i drukkenskapsarresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene som pågrep ham hadde opptrådt straffbart. A hadde inntatt betydelige mengder alkohol, hadde utført skadeverk og var i politiavhøret usikker på hvordan skaden i hånden hadde skjedd. Av legejournalen fremgikk det også at A hadde lite smerter få dager senere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 614/19-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at to polititjenestepersoner (B og C)for ulovlig å ha ransaket ham da han satt utenfor skolen en kveld og røykte en sigarett. Ifølge anmeldelsen hadde B bedt ham om å «vrenge lommene», noe han gjorde. B åpnet en snusboks tilhørende A. A mente ransakingen var ulovlig fordi de ikke hadde ransakingsordre eller skjellig grunn til å mistenke ham for noe straffbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra sakens dokumenter fremgår det at B og C observerte A og en annen ung gutt, som delte en røyk og fremviste en snusboks for hverandre. A ble observert å ha rødsprengte øyne, noe som kan indikere bruk av narkotika. På denne bakgrunn ble A ransaket, og det ble funnet cannabis i snusboksen.

 

Etter straffeprosessloven § 195 kan det ransakes når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som kan medføre frihetsstraff. B og Cs observasjoner medførte at de hadde skjellig grunn til å mistenke A for bruk og besittelse av narkotika. B og C kunne selv beslutte ransaking når A treffes på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198 første ledd nr. 2. Her hadde B og C ut fra forutgående observasjon ferske spor, og hadde hjemmel til å ransake A.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

 

 

VEST

 

 

Sak 693/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE FOR URIKTIGE ANKLAGER

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha nedtegnet uriktige opplysninger om ham, blant annet at han hadde uttrykt storhetstanker, fremsto ustelt og hadde høyreekstreme holdninger. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet var i kontakt med A grunnet bekymring om hans psykiske helse og uttalelser han hadde skrevet på nettet. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage.  

 

 

Sak 484/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING AV BIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha foretatt en ulovlig ransaking av bilen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset i trafikkontroll på bakgrunn av påfallende kjøreatferd. Han nektet å blåse i alkometer og ville heller ikke avlegge spyttprøve for å avdekke eventuell bruk av narkotika. Han ble tatt med på legevakten av politibetjentene C og D, og måtte i den forbindelse gi fra seg nøkkelen til bilen da den stod slik til at det kunne bli nødvendig å flytte den.

 

Undersøkelser i politiets registre viste at det var knyttet en melding til As bil om at skiltene på bilen hadde forsvunnet ved bompasseringer for deretter å komme tilbake igjen. Politibetjent B, som var igjen på stedet, observerte at det var montert en innretning på skiltene som tilsa at opplysningene stemte og at A gjorde dette for å unndra seg betaling. B gikk inn i bilen, hvor hun fant en fjernkontroll som kunne benyttes for å senke en gardin ned foran skiltene. Hun meldte dette til C og D, som konfronterte A. B tok også kontakt med operasjonssentralen og informerte om funnet, og ble satt over til jourhavende jurist som i likhet med henne var usikker på hvilket straffbart forhold de stod overfor. Da A kom tilbake til stedet, ønsket politiet å se autopassbrikken han hadde opplyst å ha, men som de ikke kunne se. B låste under As påsyn opp hanskerommet på bilen med hans bilnøkkel, og A ba selv om å få finne frem brikken. Det viste seg da at brikken var pakket inn i aluminiumsfolie.

 

B forklarte i avhør hos Spesialenheten at hun ikke tenkte så nøye over det da hun åpnet og gikk inn i bilen, men at hun i ettertid så at det nok var en ransaking og at hun burde ha skrevet rapport. Der og da tenkte de at A kunne mistenkes for bedrageri eller overtredelse av bestemmelser i vegtrafikkloven.

 

Spesialenheten mente undersøkelsene av As bil åpenbart krevde hjemmel, og at det måtte anses som en straffeprosessuell ransaking. B hadde både tid og anledning til å avklare med jourhavende jurist om hun kunne gå inn i bilen i kraft av politilovens visitasjonsbestemmelser eller anmode om beslutning om ransaking. Det var imidlertid ingen bevismessige holdepunkter for at de materielle vilkårene for ransaking ikke var oppfylt, og Spesialenheten mente B ikke var sterkt å bebreide for å ha forholdt seg slik hun gjorde. Det samme gjorde seg gjeldende for ransakingen av hanskerommet etter at A var kommet tilbake. Det var også notoritet rundt hva som ble gjort i anmeldelse skrevet av C og gjennom Bs kontakt med operasjonssentralen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i læringsøyemed, med henblikk på skillet mellom polisiære og straffeprosessuelle inngrep og tilhørende regler om beslutningskompetanse. 

 

 MIDT-NORD

 

Sak 611/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt tak i ham da han var på politistasjonen for å inngi anmeldelse. Politiet tok også beslag i hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ved flere anledninger møtt på politistasjonen. Han var ofte verbalt utagerende og filmet de ansatte. De ansatte opplevde A som truende og skremmende. A fikk beskjed om at han ikke fikk filme, men fortsatte til han ble fratatt telefonen. Påtalejuristen besluttet å ta beslag i As mobiltelefon for å sikre bevis i sak om hensynsløs adferd. A er senere ilagt forelegg for skremmende og hensynsløs adferd på politistasjonen denne dagen. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene som kontaktet og håndterte A på politistasjonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 612/19-123, 17.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DIV. FORHOLD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold knyttet til at han ble pågrepet og avhørt grunnet mistanke om vold mot sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av A og hans samboer. Barneverntjenesten hadde mottatt bekymringsmeldinger om at A brukte vold mot sønnen. Opplysningene ble viderebrakt til politiet, som opprettet sak og gjennomførte tilrettelagt avhør av sønnen. Det ble etter dette besluttet pågripelse av A, og han ble avhørt. Samboeren ble avhørt som vitne. Påtalemyndigheten besluttet også ransaking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 741/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ulovligheter i forbindelse med namssak. Han viste blant annet til at han hadde fått tilsendt et dokument som han skulle undertegne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i anmeldelsen og sakens øvrige opplysninger var det ikke sannsynlig at ansatte hos namsfogden hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 699/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTBRUK OG TYVERI AV GULL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham. A mente at tjenestepersonene benyttet unødig makt mot ham. A anmeldte også de tjenestepersonene som i ettertid ransaket hans leilighet og stjal en gullbar.

 

A tok senere kontakt med Spesialenheten og opplyste at han hadde funnet gullbaren, og at han trakk anmeldelsen. Han skulle i stedet sende klage til politimesteren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A hadde trukket anmeldelsen etter at han fant gullet, og at det ikke var opplysninger i politiets dokumenter som tilsa at det ble brukt makt mot A under pågripelsen. Det var i PO-loggen opplyst at A var rolig og samarbeidsvillig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 598/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KRITIKKVERDIG OPPTREDEN I FORBINDELSE MED VOLD I NÆRE RELASJONER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A er far til B, som bor sammen med C. A mente at politiet skulle ha aksjonert med bakgrunn i opplysninger politiet fikk fra ham om at B var utsatt for vold av C.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i PO-loggen at A meldte inn bekymring til politiet om morgenen om at B var låst ute av huset, at barna var inne i huset, og at C hadde utsatt B for vold. Det var nedtegnet at politiet var i kontakt med B og C på telefon. Spesialenheten hørte gjennom lydopptak fra telefonsamtaler/ radiosambandssamtaler. Hovedinnholdet av samtalene var nedtegnet i PO-loggen. På grunn av taushetsplikten kunne Spesialenheten ikke referere innholdet i samtalene eller fra politiets dokumenter om hendelsen.

 

Politiets ansvar for å patruljere og oppsøke adresser må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser og prioriteringer. Det var ikke opplysninger i saken om at politiets håndtering av tjenesteoppdraget ga holdepunkter for at det var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 683/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikt i et vitneavhør av C. A mente at B måtte ha gitt opplysninger om ham og sønnen i avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiregisterloven at enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold. Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at opplysningene brukes i den enkelte straffesak, herunder til etterforsking, saksforberedelse og avgjørelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare hvilke opplysninger C fikk av politiet under avhøret, da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 798/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR INJURIERENDE OG KRENKENDE BESKYLDNINGER

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for injurierende og krenkende beskyldninger i forbindelse med anmeldelse mot A fra en bank. A mistenkte at B var en fullmektig for banken, var kunde i banken eller venn med en eller flere ansatte i banken, hadde bistått med falsk utstedelse av besøksforbud, og hadde stjålet eller underslått As penger i banken sammen med bankansatte.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 579/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering m.m. Han var hos politiet for å lese igjennom dokumenter. Etter 1 time og 20 minutter fikk han spørsmål om han var ferdig. Da tjenestepersonen gikk, ropte A etter ham. A fikk da beskjed om å gå. Politiet beslagla notatene han hadde tatt og så igjennom databagen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 307/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

To personer meldte om at det ble brukt for mye makt av en polititjenesteperson som pågrep en mopedist.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og holdt ham fast for å sette på håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Mopedisten hadde unnlatt å stanse for kontroll selv om dette ble varslet ved bruk av blålys og/eller sirener. Mopedisten hadde stanset og lagt fra seg mopeden. Polititjenestepersonen tok tak i mopedisten og holdt ham fast for å sette på håndjern. Mopedisten ble visitert og plassert i politibilen.

 

Siden det var noe bevistvil i saken om hva som hadde skjedd ble forholdet henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 


Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no