freebet

Sammendrag - uke 21

 

ØST

Sak 651/19-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL - UTJENSTLIGE SØK I DUF OG STRASAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok en sak for vurdering fra Oslo politidistrikt. Politidistriktet hadde fått oversendt underretning fra Utlendingsdirektoratet(UDI) om at en sivilt ansatt (A) ved Oslo politidistrikt hadde gjort en rekke søk i Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF) på seg selv og andre personer hun står i nær relasjon til, og andre hun har mer eller mindre nær knytning til.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har etterforsket om A har begått tjenestefeil og søkt i DUF, og politiets straffesaksregister (STRASAK) uten tjenestemessig behov.

 

A er ilagt forelegg for å ha søkt i DUF og STRASAK på flere personer hun står i nær relasjon til, og andre hun har mer eller mindre tilknytning til uten å ha tjenestemessig behov for å søke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 183/20-123, 18.05.2020

 

PÅSTAND OM MANGELFULL ETTERFORSKING AV VOLDTEKTSSAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B fordi B ifølge A, på ingen måte hadde foretatt noen adekvat etterforsking av hennes anmeldelse om voldtekt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse ble henlagt av politiet idet politiet ikke fant rimelig grunn til å iverksette videre etterforsking. Henleggelsen ble påklaget av A og overordnet påtalemyndighet, statsadvokaten, opprettholdt politiets henleggelse.

 

I denne saken var klageadgangen over politiets henleggelse av straffesaken etter straffeprosessloven uttømt. Statsadvokatens avgjørelse kan ikke påklages.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B ved etterforskingen av saken, hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 48/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å BESVARE HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet, herunder tjenesteperson B, for ikke å besvare hennes henvendelser. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan, ut fra sitt oppdrag og som offentlig virksomhet, ikke la være å svare på henvendelser. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at B eller andre i politiet ved dette hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 806/19-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK M.M

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ble innbrakt til arresten, utsatt for maktmisbruk, kroppskrenkelse, at hun ble fratatt mobiltelefonen og løyet for. A anmeldte senere også at hun ikke hadde fått tilbake eiendelene sine.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble anmeldt og innbrakt grunnet ordensforstyrrelse i forbindelse med at hun ble stanset av vektere i billettkontroll på en buss. A ble også anmeldt for vold mot vekter og for ikke å ha opplyst personalia til politiet. Spesialenheten gjennomgikk opptakene fra arresten – inkvireringen, på cellen og da A ble dimittert. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 330/19-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK PÅ MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått mobiltelefonen ut av hånden hans slik at den falt i bakken og ble ødelagt. I forbindelse med at A tok mobilen opp fra bakken, rev B mobilen ut av hånden hans og prøvde å tvinge ham til å slette bildene. Han fikk beskjed om at han ikke ville få tilbake mobilen før bildene ble slettet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at A filmet politiets samtale med As kamerat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er i utgangspunktet tillatt å filme på offentlig sted, og politiet kan derfor ikke på generelt grunnlag nekte filming eller gripe inn dersom deres tjenestehandlinger filmes eller fotograferes. Politiet kan imidlertid gripe inn dersom fotograferingen/filmingen innebærer skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Filming av politiets tjenestehandlinger kan også være straffbar dersom den hindrer politiets utførelse av tjenesten.

 

Opptaket viste at B tok kontakt med A, som filmet kameraten og politiet, men opptaket dokumenterte ikke det videre påståtte hendelsesforløpet. På bakgrunn av opplysningene i saken, herunder opptaket som A hadde tatt og øvrig bevissituasjon, fant Spesialenheten det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 556/19-123, 22.05.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for å ha brukt unødvendig makt og vold mot henne i forbindelse med at politiet bisto helsevesenet ved undersøkelse og innleggelse.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag om kvelden og natten

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet måtte holde As bein fast og at A ble påsatt håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning det ikke bevist at B og C benyttet unødig makt mot A.

 

I den vurderingen har Spesialenheten lagt vekt på at A opptrådte slik at det ble nødvendig å ta tak i henne for å få kontroll på situasjonen, sikre at hun fikk nødvendig helsehjelp og hindre henne i å påføre seg selv og andre vold og skade. Maktbruken hadde etter Spesialenhetens syn sin bakgrunn i As egen opptreden. Det anses bevist at B og C kun brukte håndjern i situasjoner hvor A gjorde utfall mot dem og andre som kom i nærheten og at håndjernene ble fjernet straks A hadde roet seg ned.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

 

 

 

VEST   

Sak 831/19-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL HÅNDTERING AV HENVENDELSE TIL OPERASJONSSENTRALEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved operasjonssentralen for behandlingen han fikk i telefonsamtaler hvor han meldte bekymring for sin sønn (B), som ikke ville ta telefonen når han ringte. I anmeldelsen med vedlegg fremkom det at Bs mor hadde opplyst A om at B ikke ønsket kontakt, men at A ikke trodde det var tilfellet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens gjennomgang av logger fra operasjonssentralen viste at politiet hadde besvart og loggført samtalene med A. Da han i den første samtalen meldte bekymring for B, gjorde de undersøkelser og fikk bekreftet at alt var i orden med B.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

 

 

MIDT-NORD   

Sak 121/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE AV UNØDIG MAKTBRUK OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B for unødig maktbruk i forbindelse med gjennomføring av DNA-prøve og pågripelse/innbringelse. Videre anmeldte A B for å ha brutt politiinstruksen, politiloven og straffeloven i kontakten med ham og således å ha begått tjenestefeil.

 

Åsted: Dagtid, privat eiendom.

 

Oppdrag: Innhenting av DNA, pågripelse/innbringelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte håndjern.

 

Skader: A ble påført blåmerker/bloduttredelser.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenhetens undersøkelser viste at B sammen med to andre polititjenestepersoner oppsøkte A for å ta DNA-prøve av ham. A nektet å avlegge denne prøven og polititjenestepersonene la etterhvert A i bakken og satte på ham håndjern. Da A lå på bakken sparket han B i leggen. A ble tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann og domfelt i lagmannsretten. Lagmannsrettens dom er rettskraftig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at maktanvendelsen overfor A, det vil si politiets nedleggelse og bruk av håndjern, objektivt sett var å anse som en kroppskrenkelse. Spesialenheten fant, på bakgrunn av sakens opplysning, det ikke bevist at B benyttet unødig makt mot A. Maktbruken mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden. Spesialenheten viste i denne vurderingen også til lagmannsrettens syn på anførselen om unødig maktbruk. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke var holdepunkter for at tjenestepersonene utøvde mer makt enn det som var påkrevd i situasjonen.

 

Spesialenheten kunne heller ikke finne konkrete objektive holdepunkter for at B hadde begått grov uaktsom tjenestefeil i anledning saken. Anførslene hver for seg eller samlet fremsto for Spesialenheten ikke som grove avvik fra korrekt handlemåte. I den sammenheng ble det sett hen til at anførslene også var fremsatt overfor lagmannsretten og at lagmannsretten ikke festet lit til As forklaring og la tjenestepersonenes fremstilling til grunn.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 42/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED TVANGSINNLEGGELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil ved å beslutte, i samråd med legevaktslege, å tvangsinnlegge henne på bakgrunn av mistanke om alvorlig sinnslidelse. A hevder at hun ble tvunget inn i ambulansen og innesperret på en akuttavdeling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet politiets operasjonslogg fra hendelsen. Den viste at A ble besluttet innlagt av lege fra legevakten og at politiet bisto helsevesenet frem til A var hentet av ambulanse.

Spesialenheten viser til at politiet har plikt til å bistå andre offentlige myndigheter, jf. politiloven § 2 nr. 5 og lov om psykisk helsevern § 3-6.

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart og saken er henlagt uten etterforsking.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 5/20-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha begått tjenestefeil ved å fotografere anropsloggen på A’s mobiltelefon i forbindelse med at han ble stanset i politikontroll og anmeldt for å ha benyttet håndholdt mobiltelefon under bilkjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at B hadde foretatt lovlig bevissikring ved å avfotografere anropsloggen i A’s mobiltelefon, og at etterforskingsresultatet med særlig styrke talte imot at det var begått en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 657/19-123, 22.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for å ha begått tjenestefeil ved å innbringe A’s voksne og psykisk utviklingshemmede datter B i arrest, og for ikke å ha besørget legetilsyn og advokatbistand til B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at politiet hadde foretatt en lovlig innbringelse av B, som i beruset tilstand hadde forstyrret den alminnelige ferdsel, hindret trafikk og opptrådt truende og aggressivt overfor trafikanter og politi. Opplysningene i saken tilsa at B hadde vært underlagt legeundersøkelse før innsettelse i arrest, og at lege senere var blitt tilkalt og undersøkte B i arresten etter selvskading. B ble vurdert ute av stand til å kontakte advokat og fremmet intet ønske om dette. B ble dimmitert og kjørt hjem da hun var blitt edru.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no